„ARTPRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000134700
Numer REGON: 015222826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-10-14
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/9358/2/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTPRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2002-10-14 do dziś
2. Adresulica GEN. L.OKULICKIEGO nr domu 3A kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2002-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.08.2002 R. REPERTORIUM A NR 9293/2002 ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ GMEREK-ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA FORTUŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.09.2002 R. ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ GMEREK-ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAROSŁAWA PLUTY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 10609/2002 -ZMIANA: PAR. 20 UST. 32002-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CERFIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174669302002-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000109947 2002-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2002-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSUDZIEJEWSKI2002-10-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-10-14 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-10-14 do dziś
322 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-10-14 do dziś
422 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2002-10-14 do dziś
522 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-10-14 do dziś
671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-10-14 do dziś
771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-10-14 do dziś
874 40 Z REKLAMA2002-10-14 do dziś
974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-14 do dziś
1022 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-10-14 do dziś
1122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-10-14 do dziś
1222 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2002-10-14 do dziś
1322 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-10-14 do dziś
1422 21 Z DRUKOWANIE GAZET2002-10-14 do dziś
1522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-14 do dziś
1622 23 Z INTROLIGATORSTWO2002-10-14 do dziś
1722 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów