„INSTYTUT TRANSPORTOWY. PROJECT AND INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000134465
Numer REGON: 012923758
Numer NIP: 5262150157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-10-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39749/13/270]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0129237582002-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT TRANSPORTOWY. PROJECT AND INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 527792002-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HAJOTY nr domu 61 kod pocztowy 01-821 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.1998 R. NOTARIUSZ BARBARA BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-242/98; 24.06.2002 R. NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A-4665/2002, ZMIANA PAR. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 27, 31, 32, 33, 34;2002-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIURO OBSŁUGI PRAWNO EKONOMICZNEJ „PATRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0162598722002-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000132099 2002-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53500 ZŁOTYCH2002-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53500,00 PLN2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport153500,00 PLN2002-10-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-10-14 do dziś
273 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-10-14 do dziś
373 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2002-10-14 do dziś
473 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2002-10-14 do dziś
574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-10-14 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-10-14 do dziś
774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-10-14 do dziś
874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-10-14 do dziś
974 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-10-14 do dziś
1074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-10-14 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2002-10-14 do dziś
1222 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-10-14 do dziś
1374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-10-14 do dziś
1480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-10-14 do dziś
1592 51 B DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE2002-10-14 do dziś
1692 51 C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2002-10-14 do dziś
1792 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-10-14 do dziś
1893 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-14 do dziś
1963 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2002-10-14 do dziś
2067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-14 do dziś
2170 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-10-14 do dziś
2270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-10-14 do dziś
2372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-10-14 do dziś
2472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-10-14 do dziś
2573 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2002-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 25.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-12-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 14.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-12-17 do dziś
4data złożenia 28.02.2006 okres 2004 R.2006-03-06 do dziś
5data złożenia 08.02.2007 okres 20052007-02-20 do dziś
6data złożenia 08.02.2007 okres 20062007-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R.2006-03-06 do dziś
220052007-02-20 do dziś
320062007-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-12-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-12-17 do dziś
32004 R.2006-03-06 do dziś
420052007-02-20 do dziś
520062007-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów