DYŻURNA WSCHÓD FARM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000134402
Numer REGON: 519489373
Numer NIP: 8471479236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-10-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28100/23/694]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDYŻURNA WSCHÓD FARM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2018-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16A nr lokalu BIURO 315 kod pocztowy 05-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.2002 ROK2002-10-09 do dziś
2ANEKSEM NR 1/2008 Z DNIA 10.03.2008 R. ZMIENIONO: § 6, § 14 UMOWY2008-03-28 do dziś
321.03.2016R., ZMIENIONO CAŁY TEKST UMOWY SPÓŁKI; 01.04.2016R., ZMIENIONO: DANE WSPÓLNIKÓW, §1, §2, §5 PKT 1, §9 PKT 1, §10 PKT 52016-05-30 do dziś
4UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.07.2016 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 5,9,10 UMOWY SPÓŁKI2016-08-29 do dziś
501.09.2016 R. - ZMIANA PAR.: 5,9,10 UMOWY SPÓŁKI2016-09-15 do dziś
612.06.2017R. REP. A NR 3724/2017 NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PLAC KASZUBSKI 8/209, ZMIANA DANYCH WSPÓLNIKA, WYKREŚLENIE PARAGRAFÓW OD 1 DO 15, WPROWADZENIE NOWYCH PARAGRAFÓW OD 1 DO 132017-06-16 do dziś
71.10.2017 - ZMIANA DANYCH WSPÓLNIKÓW - ZMIANA PARAGRAFU 5,8,9, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2018-02-01 do dziś
826.07.2018 UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIENY UMOWY SPÓŁKI. ZMIANY: UCHWALENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE GO W NOWYM BRZMIENIU, 31.10.2018 R. UCHWAŁA W SPRAWIE UMOWY SPÓŁKI, PAR. 22018-12-07 do dziś
931.08.2023R. UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2023-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673454532017-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000679908 2017-06-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-10-17 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-10-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2017-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5238093372023-10-17 do dziś
4. Numer KRS0001005890 2023-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673454532017-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000679908 2017-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-28 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-28 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-12-07 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-12-07 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-07 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-07 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-12-07 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-12-07 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
6data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
7data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
8data złożenia 28.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów