FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAT-EL” BOGUSŁAW DZIÓBEK, RENATA MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000134383
Numer REGON: 357118305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-10-10
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/8795/2/175]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAT-EL” BOGUSŁAW DZIÓBEK, RENATA MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2002-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-10-10 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 12 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 04.01.2000 R. UCHWAŁA Z DNIA 24.06.2002 R. -ZMIANA PAR. 1 I PAR. 3, SKREŚLENIE PAR. 12 I PAR. 13, UCHWAŁA Z DNIA 16.09.2002 R. -ZMIANA PAR. 1 PKT 1 I PKT 2, PAR. 4 PKT 1,2002-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-10-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. -UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 07.06.2002 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAT-EL”2002-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOGUSŁAW DZIÓBEK I RENATA MARKIEWICZ WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAT-EL”2002-10-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-10-10 do dziś
3. Numer w rejestrze58330, 583292002-10-10 do dziś
5. Numer REGON3571183052002-10-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIÓBEK2002-10-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ADAM2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2002-10-10 do dziś
2. ImionaRENATA2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-10-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-10-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIÓBEK2002-10-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ADAM2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2002-10-10 do dziś
2. ImionaRENATA2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-10 do dziś
245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-10-10 do dziś
345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-10-10 do dziś
451 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-10-10 do dziś
551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-10-10 do dziś
651 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-10-10 do dziś
751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-10-10 do dziś
851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-10-10 do dziś
951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-10-10 do dziś
1051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-10-10 do dziś
1151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-10-10 do dziś
1231 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2002-10-10 do dziś
1351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-10-10 do dziś
1451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-10-10 do dziś
1551 70 A HANDEL HURTOWY WYROBAMI HUTNICZYMI2002-10-10 do dziś
1652 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-10-10 do dziś
1752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-10-10 do dziś
1852 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-10-10 do dziś
1952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-10 do dziś
2052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-10 do dziś
2160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-10-10 do dziś
2260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-10-10 do dziś
2345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-10-10 do dziś
2463 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-10-10 do dziś
2563 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-10-10 do dziś
2664 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-10-10 do dziś
2770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-10 do dziś
2870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-10 do dziś
2970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-10-10 do dziś
3070 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-10-10 do dziś
3170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-10-10 do dziś
3274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-10-10 do dziś
3374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-10-10 do dziś
3445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-10-10 do dziś
3592 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-10 do dziś
3693 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-10-10 do dziś
3745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-10-10 do dziś
3845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-10-10 do dziś
3945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-10-10 do dziś
4045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-10-10 do dziś
4145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów