UBC SAMBOROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000134215
Numer REGON: 271198503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2013-10-23
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10348/13/812]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2711985032002-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUBC SAMBOROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 78202002-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina PIETROWICE WIELKIE miejscowość SAMBOROWICE2002-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SAMBOROWICE kraj POLSKA 2013-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 06.12.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GLIWICACH O/RACIBÓRZ, NOTARIUSZ EWA WAWRZYNEK. REPERTORIUM A NR 1094/91 ZMIANA Z DNIA 20.05.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA ROMAN WIELECKI W RACIBORZU. USUNIĘTE PARAGRAFY 1-27, NOWA TREŚĆ PARAGRAFÓW 1-14. REPRETORIUM A NR 1760/2002.2002-11-07 do dziś
227.02.2004 R., REP. A NR 1049/2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA MGR ROMANA WIELECKIEGO, -ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 2 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2004-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFÖRSTER2010-10-21 do dziś
2. ImionaGUNNAR2002-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00; -ZŁ2004-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego320000,00 PLN2004-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKAŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. GDY ZARZĄD SKAŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFÖRSTER2010-10-21 do dziś
2. ImionaGUNNAR2003-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZACHARKO2002-11-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2002-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-11-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-11-07 do dziś
245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-11-07 do dziś
351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-11-07 do dziś
451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-11-07 do dziś
571 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-11-07 do dziś
620 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-11-07 do dziś
728 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-11-07 do dziś
828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-11-07 do dziś
928 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2002-11-07 do dziś
1028 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2002-11-07 do dziś
1128 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2002-11-07 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-11-07 do dziś
1345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-11-07 do dziś
1445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-11-07 do dziś
1545 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-11-07 do dziś
1645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-11-07 do dziś
1745 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-11-07 do dziś
1845 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2002-11-07 do dziś
1945 41 Z TYNKOWANIE2002-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 12.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-03-29 do dziś
3data złożenia 15.12.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-05-13 do dziś
4data złożenia 15.12.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052008-05-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052008-05-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów