SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORYZONT” - W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000133924
Numer REGON: 810408843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432999/22/672]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810408843 NIP 85120033652008-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORYZONT” - W LIKWIDACJI2013-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 23962002-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GRZYMIŃSKA nr domu 25 nr lokalu 6 kod pocztowy 71-711 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2010-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.09.1995 R. -TEKST JEDNOLITY2002-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKA2013-02-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIOR2013-02-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-10-04 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-10-04 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R. data złożenia 10.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 1 WZC SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24.05.2004 R O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2003 R.2004-08-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 21.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-10-11 do dziś
4data złożenia 29.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-21 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-07 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-23 do dziś
8data złożenia 27.08.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-12 do dziś
9data złożenia 30.09.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-06 do dziś
10data złożenia 27.09.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-02 do dziś
11data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-08 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
13data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-07 do dziś
14data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-07 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-23 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-12 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-06 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HORYZONT” I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2003 R.2004-08-31 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-12-21 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-07 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-23 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-12 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-06 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji25 KWIETNIA 2012 R.; 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R. UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI O LIKWIDACJI/ROZWIĄZANIU SPÓŁDZIELNI UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI O LIKWIDACJI/ROZWIĄZANIU SPÓŁDZIELNI2013-02-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEK2013-02-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów