INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000133539
Numer REGON: 000288509
Numer NIP: 5250009387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-04-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/8027/23/28]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2011-08-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000288509 NIP 52500093872011-08-23 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII2002-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 222002-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-10-09 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 02-957 poczta WARSZAWA 2002-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.03.1993 R. ZMIENIONO. 22.02.2001 R. §2 PKT 2, §3 PKT 3, 4, 5 § 4, §5 PKT 2, 3, 5, 6, § 8, §9, § 12PKT 3, § 13 PKT 2, 3 DODANO § 1 PKT 4, 5, W § 3 PKT 62002-10-09 do dziś
224.01.2008 R. 1) W § 1 UST. 1 DODAJE SIĘ WYRAZY; 2) W § 2 UST 1 DODAJE SIĘ WYRAZY; 3) DO § 2 DODAJE SIĘ UST. 5; 4) W § 3 UST. 1 DODAJE SIĘ WYRAZY; 5) NADAJE SIĘ BRZMIENIE § 3 UST. 2 PKT 5; 6) W § 3 UST. 2 PKT 9 DODAJE SIĘ WYRAZY; 7) W § 3 UST. 2 PKT 10 DODAJE SIĘ WYRAZY; 8) § 5 UST. 3 OTRZYMUJE BRZMIENIE; 9) § 5 UST. 3 OTRZYMUJE NUMER; 10) § 5 UST. 5 OTRZYMUJE NUMER; 11) § 5 UST. 6 OTRZYMUJE NUMER; 12) DO § 5 DODAJE SIĘ UST. 8; 13) § 6 OTRZYMUJE BRZMIENIE; 14) W § 8 UST. 2 PKT 1 DODAJE SIĘ WYRAZY; 15) W § 9 DODAJE SIĘ UST. 2; 16) W § 10 DODAJE SIĘ UST. 5 I 6; 17) W § 11 UST. 3 DODAJE SIĘ WYRAZY; 18) W § 11 UST. 4 SKREŚLA SIĘ SŁOWA; 19) § 11 UST. 6 OTRZYMUJE BRZMIENIE; 20) DODAJE SIĘ § 11A; 21) W § 15 UST. 2 DODAJE SIĘ ZDANIE DRUGIE.2009-05-11 do dziś
321.04.2011 R. -NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTOWI2011-08-23 do dziś
415.02.2022 R. x) Spółki europejskie2022-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2002-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPUKAT2023-04-11 do dziś
2. ImionaANNA2023-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYGLEWICZ2002-10-09 do dziś
2. ImionaDANUTA KRYSTYNA2002-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2009-05-11 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-01-31 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-01-31 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-31 do dziś
485 42 B SZKOŁY WYŻSZE2017-01-31 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-31 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2017-01-31 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2017-01-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 29.03.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.20002002-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 05.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-05-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 03.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-03-11 do dziś
4data złożenia 06.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-14 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
6data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
8data złożenia 30.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
10data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
21data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2004 -31.12.20042006-03-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-05-09 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-03-14 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów