SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JABŁONKOWA” W DOBRZELINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000133224
Numer REGON: 610234830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401665/22/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP6102348302002-09-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JABŁONKOWA” W DOBRZELINIE2006-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU nr w rejestrze XIV 9322002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość DOBRZELIN2002-09-30 do dziś
2. Adresulica JABŁONKOWA nr domu 14 kod pocztowy 99-319 poczta DOBRZELIN 2002-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.1995 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA CZŁONKÓW PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI2002-09-30 do dziś
2UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 7.11.2005 R. ZMIENIONO § § 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28, 30, 40; W CZĘŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWO ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU I, § § 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 76, 77, 82, 84; ZMIENIONO TYTUŁ DZIAŁU VII, § § 87, 88, 89, 90, 91; SKREŚLONO DZIAŁ IX, DOTYCHCZASOWY DZIAŁ X OZNACZONO JAKO IX A § § 110, 111, 113-117 OZNACZONO JAKO § § 103-109, DOTYCHCZASOWY § 118 OZNACZONO JAKO § 110, § 119 OZNACZONO JAKO § 111 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ, § 120 OZNACZONO JAKO 112.2006-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPROŚNIEWSKI2016-01-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-19 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKA2002-09-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaWITOLD2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2014-08-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2010-06-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2010-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2002-09-30 do dziś
2. ImionaEMILIA2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-05 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-05 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-05 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-05 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-05 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-05 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-10-05 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 23.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-10-15 do dziś
2data złożenia 28.04.2010 okres 2009 ROK2010-06-08 do dziś
3data złożenia 03.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-07 do dziś
4data złożenia 03.10.2012 okres 01.01. 2004 R. - 31.12.2004 R.2012-11-30 do dziś
5data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2012-11-30 do dziś
6data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2012-11-30 do dziś
7data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-11-30 do dziś
8data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-30 do dziś
9data złożenia 03.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12. 2011 R.2012-11-30 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-25 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13data złożenia 16.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
14data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
16data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
18data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-06-08 do dziś
22010 ROK2011-09-07 do dziś
301.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2012-11-30 do dziś
401.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2012-11-30 do dziś
501.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2012-11-30 do dziś
601.01. 2007 R. - 31.12.2007 R.2012-11-30 do dziś
701.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-30 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-30 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-06-08 do dziś
22010 ROK2011-09-07 do dziś
301.01.2004 R. - 31.12. 2004 R.2012-11-30 do dziś
401.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2012-11-30 do dziś
501.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2012-11-30 do dziś
601.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2012-11-30 do dziś
701.01. 2008 R. - 31.12.2008 R.2012-11-30 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-30 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów