„TELMARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000133223
Numer REGON: 002872098
Numer NIP: 5840305365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-12-10
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16017/14/574]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002872098 NIP 58403053652013-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 51252002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-09-30 do dziś
2. Adresulica KARTUSKA nr domu 76 kod pocztowy 80-104 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2002-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.1990 R. REP. A NR 860/90 KANCELARIA NOT. MARII DAMBEK UL. PIWNA 1/2 W GDAŃSKU, UMOWA SPÓŁKI Z O.O. 04.06.2002 R. REP. A 2388/2002 KANCELARIA NOT.ADAMA WASAKA W GDAŃSKU, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHLAVATY2004-09-22 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN PIOTR2004-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 466 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 233.000,00 ZŁ2004-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego233000,00 PLN2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1228000,00 PLN2002-09-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWY2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-01-04 do dziś
2. ImionaMAREK2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-09-30 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-09-30 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2012 okres 2002 R.2013-01-04 do dziś
2data złożenia 16.11.2012 okres 2003 R.2013-01-04 do dziś
3data złożenia 16.11.2012 okres 2004 R.2013-01-04 do dziś
4data złożenia 16.11.2012 okres 2005 R.2013-01-04 do dziś
5data złożenia 16.11.2012 okres 2006 R.2013-01-04 do dziś
6data złożenia 16.11.2012 okres 2007 R.2013-01-04 do dziś
7data złożenia 16.11.2012 okres 2008 R.2013-01-04 do dziś
8data złożenia 16.11.2012 okres 2009 R.2013-01-04 do dziś
9data złożenia 16.11.2012 okres 2010 R.2013-01-04 do dziś
10data złożenia 16.11.2012 okres 2011 R.2013-01-04 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 20122013-11-04 do dziś
12data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12002 R.2013-01-04 do dziś
22003 R.2013-01-04 do dziś
32004 R.2013-01-04 do dziś
42005 R.2013-01-04 do dziś
52006 R.2013-01-04 do dziś
62007 R.2013-01-04 do dziś
72008 R.2013-01-04 do dziś
82009 R.2013-01-04 do dziś
92010 R.2013-01-04 do dziś
102011 R.2013-01-04 do dziś
1120122013-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12002 R.2013-01-04 do dziś
22003 R.2013-01-04 do dziś
32004 R.2013-01-04 do dziś
42005 R.2013-01-04 do dziś
52006 R.2013-01-04 do dziś
62007 R.2013-01-04 do dziś
72008 R.2013-01-04 do dziś
82009 R.2013-01-04 do dziś
92010 R.2013-01-04 do dziś
102011 R.2013-01-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów