FIRMA HANDLOWA „LORBAD” AUGUSTYN LORENOWICZ JERZY LORENOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 18:32:38
Numer KRS: 0000132991
Numer REGON: 003549011
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-05-09
Sygnatura akt[RDF/486201/23/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0035490112002-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „LORBAD” AUGUSTYN LORENOWICZ JERZY LORENOWICZ SPÓŁKA JAWNA2002-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2002-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica PAWLICZKA nr domu 27 A kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2013-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.1992 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 24.07.2002 R. ANEKS DO UMOWY PKT 2 10.09.2002 R. -ANEKS DO UMOWY PKT 12002-09-27 do dziś
229.12.2009 R. -ZMIENIONO PKT 1 UMOWY2010-02-12 do dziś
321.05.2013 R. - ZMIANA PKT 82013-06-10 do dziś
415.04.2013 R. - ZMIANA PKT 22013-09-25 do dziś
530.09.2018 R. ZMIENIONO: PKT 1 - PKT 11 (OBECNIE §1 - §11) ORAZ DODANO §12 - §19.2018-11-29 do dziś
601.12.2018 R. ZMIENIONO: §4 UST.1, §72019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ: FIRMA HANDLOWA -LORBAD SC AUGUSTYN LORENOWICZ JERZY LORENOWICZ W ZABRZU UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 19 W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24.07.2002 R.2002-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „LORBAD” S.C. AUGUSTYN LORENOWICZ JERZY LORENOWICZ2002-09-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-09-27 do dziś
3. Numer w rejestrze1161/012002-09-27 do dziś
5. Numer REGON0035490112002-09-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENOWICZ2002-09-27 do dziś
2. ImionaJERZY2002-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „LORBAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617155932018-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000313647 2018-11-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORENOWICZ2002-09-27 do dziś
2. ImionaJERZY2002-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „LORBAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617155932018-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000313647 2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-12 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-12 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-12 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 18.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-04-28 do dziś
2data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-16 do dziś
3data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
4data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
5data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
7data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
8data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
9data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
10data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
11data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów