„L & T” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000132611
Numer REGON: 015255040
Numer NIP: 5242451832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2016-03-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/9068/16/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L & T” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAZIMIERZOWSKA nr domu 45 kod pocztowy 02-572 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2002 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-6202/20022002-09-25 do dziś
206.10.2003 R. KN ANNY KOTUNIAK W WARSZAWIE -REP. A NR 4182/2003 -ZMIANA PAR. 3, 8, 12, 14, 11, 19, 26, TEKST JEDNOLITY2003-10-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.07.2004 R. NR REPERTORIUM A -1034/2004, NOTARIUSZ ZOFIA KRYSIK, KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA KRYSIK W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY: §3, §17, §19; SKREŚLA SIĘ: §282004-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĘKAWEK2002-09-25 do dziś
2. ImionaLOI2002-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ2003-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2003-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĘKAWEK2016-03-10 do dziś
2. ImionaLOI2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNYCZYCH2016-03-10 do dziś
246 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-10 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2016-03-10 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2016-03-10 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2016-03-10 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPU2016-03-10 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-29 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-07-06 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
4data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
5data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-10 do dziś
6data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-10 do dziś
7data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-10 do dziś
8data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-10 do dziś
9data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-10 do dziś
10data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-10 do dziś
11data złożenia 25.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-10 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-10 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-10 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-10 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-10 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-10 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-10 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-03-10 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-10 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-10 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-10 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów