SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W LISKACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000132522
Numer REGON: 510687410
Numer NIP: 7431626469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-12-29
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14200/22/501]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510687410 NIP 74316264692010-10-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W LISKACH2002-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 15232002-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina SĘPOPOL miejscowość LISKI2002-10-04 do dziś
2. Adresnr domu 23 kod pocztowy 11-210 poczta SĘPOPOL 2002-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI SPORZĄDZONO DNIA 30.07.1997 R.2002-10-04 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 03.05.2011 R. ZMIENIONO: § 26 PKT 3, § 28, § 30, W § 29 DODANO PKT 9 STATUTU2011-09-21 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 23.10.2011 R. ZMIENIONO § 32 STATUTU2011-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2011-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATYSIAK2022-12-29 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAKREWICZ WASILEWSKA2022-12-29 do dziś
2. ImionaBEATA2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENKIEWICZ2022-12-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BEATA2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2018-04-10 do dziś
2. ImionaARTUR2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERZYŃSKA2018-04-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2018-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHAL2019-12-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBOGUSŁAWSKA2022-10-14 do dziś
2. ImionaANNA2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI NA ZEWNĄTRZ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2022-10-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z PROWADZI GOSPODARKĘ LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM2015-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 04 Z PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZĄ, ŚWIETLICE, KLUBY, CZYTELNIE2015-12-16 do dziś
290 04 Z ORGANIZUJE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNĄ POMOC: KRZEWI KULTURĘ WSPÓŁŻYCIA2015-12-16 do dziś
368 10 Z BUDUJE LUB NABYWA DOMY MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE, GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE2015-12-16 do dziś
468 10 Z NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 10.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-04 do dziś
2data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
4data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
5data złożenia 03.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
6data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
7data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
8data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
9data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
13data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
301.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-04 do dziś
201.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
301.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
401.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
901.01.2002 R. -31.12.2002 R.2010-10-27 do dziś
1001.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-10-27 do dziś
1101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-10-27 do dziś
1201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-10-27 do dziś
1301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-10-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów