SYSTEMY DEDYKOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000132359
Numer REGON: 812527121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2016-02-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8452/16/398]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-10-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812527121 NIP 85127939242007-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYSTEMY DEDYKOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FOSA nr domu 35 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-768 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2002 R. -UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ OLSZEWSKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 1030/20022002-10-03 do dziś
208.08.2007 R. REP. A NUMER 9379/2007, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 2 UMOWY2007-10-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LISTOPADA 2010 R., REP. A NR 3329/2010, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA STACH ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI PALECZNEJ -TUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO § 5 ORAZ § 9.2011-01-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R., REP. A NR 190/2014, NOTARIUSZ ZUZANNA ZYDOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 2 ORAZ § 32014-04-23 do dziś
528 STYCZNIA 2016R., REP. A NR 121/2016, NOTARIUSZ ZUZANNA ZYDOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONO §2 ORAZ §212016-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADOWSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ ZYGMUNT2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102 000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego102000,00 PLN2002-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2002-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADOWSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaZYGMUNT JAN2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-01-12 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-01-12 do dziś
373 1 REKLAMA2011-01-12 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-01-12 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-01-12 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-01-12 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2011-01-12 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-01-12 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-01-12 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01-01-2002 DO 31-12-2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-17 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
6data złożenia 23.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
7data złożenia 17.08.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-24 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-16 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-23 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
14data złożenia 04.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-24 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-16 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-07 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-24 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-01 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-16 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-07 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów