„ASTRAL” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000132159
Numer REGON: 072800322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-06-19
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8794/19/796]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0728003222003-01-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRAL” SPÓŁKA AKCYJNA2002-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŚWINNA miejscowość PEWEL MAŁA2002-09-23 do dziś
2. Adresnr domu 344 kod pocztowy 34-331 poczta ŚWINNA 2002-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.2002 R. NOTARIUSZ AGATA DRUGACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU UL. KOMOROWSKICH 31, REP. A NR 562/2002.2002-09-23 do dziś
227.12.2002 R., REP. A NR 3747/2002 KANCELARIA NOTARIALNA AGATA DRUGACZ, 34-300 ŻYWIEC UL. KOMOROWSKICH 31 -ZMIANA DOTYCZY PAR. 31 STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ.2003-01-06 do dziś
315.04.2004 R. REP. A NR 2013/2004 KANCELARIA NOTARIUSZA MARIUSZ ŚWIERCZEK BIELSKO-BIAŁA UL. NAD NIPREM 2 -PAR. 15, 19, 31.2004-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-09-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2002-09-23 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji50002002-09-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2002-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty500000,00 PLN2002-09-23 do dziś
Rubryka 9 - Emisja akcji
Brak wpisów
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKACH DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW NA RZECZ SPÓŁKI -UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2003-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRGANEK2004-05-14 do dziś
2. ImionaARTUR2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZABÓ2004-05-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-14 do dziś
21. NazwiskoCZEREWATY2002-09-23 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-23 do dziś
31. NazwiskoSZABO FIRGANEK2002-09-23 do dziś
2. ImionaSYLWIA JADWIGA2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2002-09-23 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-09-23 do dziś
350 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-23 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-09-23 do dziś
555 HOTELE I RESTAURACJE2002-09-23 do dziś
693 05 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-23 do dziś
760 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-09-23 do dziś
870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-09-23 do dziś
992 62 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-09-23 do dziś
1002 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2002-09-23 do dziś
1145 BUDOWNICTWO2002-09-23 do dziś
1236 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-23 do dziś
1365 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-09-23 do dziś
1467 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-23 do dziś
1574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-09-23 do dziś
1674 40 REKLAMA2002-09-23 do dziś
1774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-09-23 do dziś
1874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-09-23 do dziś
1974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SYGN. AKT BB.VIII NS-REJ. KRS 8794/19/796 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z 20 SIERPNIA 1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM , 2.2020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów