RAKOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000131166
Numer REGON: 931104486
Numer NIP: 8971526766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-09-28
Sygnatura akt[RDF/564084/23/660]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2002-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP9311044862002-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAKOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 105 „K”2002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HEROLDÓW nr domu 21G nr lokalu 11 kod pocztowy 01-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.10.1997 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2/5, REP. A NR 5499/97 01.08.2002 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ URSZULĘ GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 10/3. REP. A NR 2681/02, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2002-09-18 do dziś
227.02.2003 R. REPERTORIUM A NR 765/03, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 2, § 4, § 5, § 6, § 9, § 20.2003-03-27 do dziś
301.12.2006 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 7631/2006, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7, PAR. 9 I PAR. 15 UST. 2 ORAZ SKREŚLONO PAR. 7A I PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI.2007-01-08 do dziś
429.03.2007 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 2310/2007, ZMIANA PAR. 3 UST. 1, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI.2007-06-18 do dziś
527.11.2009 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 16868/2009, ZMIANA: § 5, § 6 UST. 1 UMOWY2010-01-29 do dziś
626.03.2014 R., REP. A NR 1819/2014, ASESOR NOTARIALNY ELŻBIETA MIKITA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZWIE ZMIANA: § 6 UST. 2; § 92014-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEK2002-09-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-09-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2002-09-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6 000,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6 000,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego880 080,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-09-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2002-09-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2007-06-18 do dziś
2. ImionaEDMUND2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH SPRAW SPÓŁKI, ZA KTÓRE WSPÓLNICY UZNAJĄ CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ ORAZ NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI ZBYWANIE, NABYWANIE, OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI, ODWOŁYWANIE I USTANAWIANIE PROKURY WYMAGANA JEST ZGODA PAWŁA ROJKA.2007-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2007-06-18 do dziś
2. ImionaEDMUND2007-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoROJEK2002-09-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2007-01-08 do dziś
226 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2007-01-08 do dziś
326 81 Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH WYROBÓW ŚCIERNYCH2007-01-08 do dziś
445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-01-08 do dziś
545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-01-08 do dziś
645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-01-08 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-01-08 do dziś
845 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-01-08 do dziś
950 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-01-08 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-01-08 do dziś
1152 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO2007-01-08 do dziś
1255 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE2007-01-08 do dziś
1365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2007-01-08 do dziś
1470 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-08 do dziś
1570 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-01-08 do dziś
1670 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2007-01-08 do dziś
1774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-01-08 do dziś
1874 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 02.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
4data złożenia 25.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
5data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
6data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
7data złożenia 28.10.2010 okres 20092010-11-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
9data złożenia 29.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
12data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
13data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 30.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-30 do dziś
20data złożenia 28.09.2023 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212023-09-28 do dziś
21data złożenia 28.09.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-09-28 do dziś
22data złożenia 28.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
420092010-11-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 30.04.20212023-09-28 do dziś
14OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-09-28 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów