SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMUS” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000130862
Numer REGON: 634392029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2007-12-20
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/25138/7/662]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMUS”2002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-09-17 do dziś
2. Adresulica ŚW.MARCIN nr domu 45 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ 2002-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.06.2002 R., 09.09.2002 R. ZMIENIONO PAR. 21 UST. 1, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 29 UST. 5, PAR. 30 UST. 1, PAR. 30 UST. 3, PAR. 36, PAR. 42 UST. 3, PAR. 21 UST. 2, PAR. 47 UST. 2, PAR. 14, PAR. 49, PAR. 53.2002-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZARUK2002-09-17 do dziś
2. ImionaRENATA2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYŃSKA2002-09-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELMANOWSKA2002-09-17 do dziś
2. ImionaGABRIELA2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWYWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-17 do dziś
270 12 Z KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI2002-09-17 do dziś
370 20 Z WYNAJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI2002-09-17 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW2002-09-17 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW2002-09-17 do dziś
692 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-09-17 do dziś
792 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
2data złożenia 17.12.2007 okres 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2007-12-20 do dziś
3data złożenia 17.12.2007 okres 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2007-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
201.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2007-12-20 do dziś
301.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2007-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-09 do dziś
201.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2007-12-20 do dziś
301.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2007-12-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁAMI WALNYCH ZGROMADZEŃ Z DNIA 10.04.2006 R. I Z DNIA 15.05.2006 R. POSTAWIONO SPÓŁDZIELNIĘ W STAN LIKWIDACJI.2006-08-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2006-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2006-08-21 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2006-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów