FIRMA HANDLOWA MIX-3 RENATA SULISZ, WIESŁAW SULISZ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000130626
Numer REGON: 850516205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[RDF/227000/20/591]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MIX-3 RENATA SULISZ, WIESŁAW SULISZ -SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2010-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2002-09-16 do dziś
2. Adresulica RZESZOWSKA nr domu 16 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2002-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ -28.12.1997 R. 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW -24.12.2001 R. 3. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -24.12.2001 R.2002-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.12.2001 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 26 PAR.2002-09-16 do dziś
4. IgnorujFIRMA HANDLOWA MIX-3 SPÓŁKA CYWILNA EWIDENCJA DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NR 6646/97/98 URZĄD MIASTA DĘBICA2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULISZ2002-09-16 do dziś
2. ImionaRENATA IRENA2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULISZ2002-09-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KAZIMIERZ2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 3 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI2002-09-16 do dziś
252 4 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ODZIEŻĄ I OBUWIEM2002-09-16 do dziś
352 43 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY WYROBAMI SKÓRZANYMI2002-09-16 do dziś
452 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-09-16 do dziś
552 48 D HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI2002-09-16 do dziś
651 4 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI2002-09-16 do dziś
751 42 Z HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ODZIEŻĄ I OBUWIEM2002-09-16 do dziś
851 70 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI WYROBAMI SKÓRZANYMI2002-09-16 do dziś
951 53 B HANDEL HURTOWY I DETALICZNY MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-09-16 do dziś
1060 24 USŁUGI TRANSPORTOWE2002-09-16 do dziś
1174 USŁUGI MARKETINGOWE2002-09-16 do dziś
1232 30 B MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH I TELEWIZYJNYCH2002-09-16 do dziś
1352 1 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI2002-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji12.04.2010 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW2010-04-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA2010-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULISZ2010-04-28 do dziś
2. ImionaRENATA2010-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności12.04.2010 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW2010-04-28 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów