PRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000130443
Numer REGON: 192780279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2003-07-23
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4191/3/684]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-05-19 do dziś
2. Adresulica TAMA POMORZAŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 70-030 poczta SZCZECIN 2003-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2002 -AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI JACEK WAROŃSKI NOTARIUSZ W GDYNI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REPERTORIUM A NR 6678 NA ROK 20022002-09-11 do dziś
223.09.2002 -REPERTORIUM A NUMER 8574/2002, OLAF PERETIATKOWICZ -NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, ZMIANA PAR. 2.2002-09-26 do dziś
309.05.2003 REPERTORIUM A NUMER 4143 NA ROK 2003, JACEK WAROŃSKI -NOTARIUSZ Z KACELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIANA PAR. 3 I PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI.2003-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANTONI2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2002-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANTONI2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMAREK2003-07-23 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2003-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-07-23 do dziś
21. NazwiskoCHABRASZEWSKI2003-07-23 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2003-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-07-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2002-09-11 do dziś
251 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-09-11 do dziś
351 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2002-09-11 do dziś
451 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-09-11 do dziś
552 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-09-11 do dziś
671 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-09-11 do dziś
772 INFORMATYKA2002-09-11 do dziś
874 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-09-11 do dziś
974 4 REKLAMA2002-09-11 do dziś
1074 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-09-11 do dziś
1174 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-09-11 do dziś
1222 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-09-11 do dziś
1321 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2002-09-11 do dziś
1445 BUDOWNICTWO2002-09-11 do dziś
1560 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-09-11 do dziś
1663 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-09-11 do dziś
1750 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-11 do dziś
1850 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-11 do dziś
1950 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów