FIRMA „EBR-LIGHT” JANUSZ DUDEK I BOGUSŁAWA DUDEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000129984
Numer REGON: 180186462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-03-24
Sygnatura akt[RDF/282010/21/486]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180186462 NIP 81329017732007-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „EBR-LIGHT” JANUSZ DUDEK I BOGUSŁAWA DUDEK SPÓŁKA JAWNA2002-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-09-09 do dziś
2. Adresulica M.KONOPNICKIEJ nr domu 1 nr lokalu 42 kod pocztowy 35-211 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2002-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1SPÓŁKA CYWILNA ZAWARTA 02.12.1998 R. ANEKS O PRZEKSZTAŁCENIU Z 31.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31.12.2001 R. ZMIANA PAR. 5 -04.09.2002 R.2002-09-09 do dziś
208.12.2006 UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2007-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 31.12.2001 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU FIRMA „EBR-LIGHT” S.C. JANUSZ DUDEK I BOGUSŁAWA DUDEK /S.C./ W FIRMĘ „EBR-LIGHT” JANUSZ DUDEK I BOGUSŁAWA DUDEK SPÓŁKA JAWNA NA MOCY ART. 26 PAR. 4 KSH, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NR W REJESTRZE 11247H, 11248H2002-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2002-09-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIUSZ2002-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2002-09-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2002-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2002-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2002-09-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIUSZ2002-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2002-09-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2002-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2007-01-31 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-01-31 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-01-31 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄ- GOWY2007-01-31 do dziś
574 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2007-01-31 do dziś
631 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-01-31 do dziś
728 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2007-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.03.20192021-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów