„SCARCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000129801
Numer REGON: 251022599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/828/22/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2510225992002-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SCARCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 22572002-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC2002-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGORZELEC ulica DASZYŃSKIEGO nr domu 75 kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA 2008-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKK.SCARCH@GMAIL.COM2020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2000 R. -NOTARIUSZ JAN KRÓLAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 2775/2000; ZMIANY:2002-09-12 do dziś
212.03.2002 R. -NOTARIUSZ MARIA DWORAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NR 1051/2002, ZMIENIONO: § 4, § 8, § 12, § 17, § 21, § 24, § 27, § 29, § 30. 2. 29.08.2002 R., REP. A 3688/2002 -NOTARIUSZ MARIA DWORAK, UL. GROTTGERA 5, JELENIA GÓRA, ROZSZERZONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2002-09-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 STYCZNIA 2006 R., NOTARIUSZ EWA J. SURMA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. GROTTGERA 5, REP. A, NR 384/2006 -ZMIANA: § 2, § 3, § 9, § 13, § 22 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZTOFIAK2016-07-29 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JACEK2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO-DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZTOFIAK2012-08-08 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JACEK2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-03-05 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-03-05 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-03-05 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-05 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-03-05 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-03-05 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
6data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
12data złożenia 12.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
14data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
20data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
21data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
22data złożenia 14.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-07-18 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-172022-04-13 do dziś