TANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000129452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-09-05
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/13039/2/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0132866732002-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 554812002-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-05 do dziś
2. Adresulica STWOSZA nr domu 15 A kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107-12-1998 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM WIERZCHUCKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA REPERTORIUM A 9314/98. 16-07-2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM WIERZCHUCKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 4394/2002, ZMIANA ART. 1 PAR. 1; PAR. 6 PKT 1; PAR. 7; PAR. 8; PAR. 9 PKT 1, PKT 3; PAR. 11 PKT 1; PAR. 12 PKT 1; PAR. 17 PKT 1; PAR. 18; PAR. 23; PAR. 24; PAR. 31; DODANO PAR. 26A; SKREŚLONO PAR. 10; PAR. 12 PKT 3; PAR. 12 PKT 4; PAR. 13; PAR. 25 PKT 1, ZMIANA NUMERACJI2002-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA2002-09-05 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2002-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2002-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2002-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2002-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA2002-09-05 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2002-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2002-09-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-09-05 do dziś
264 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-09-05 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-09-05 do dziś
474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-09-05 do dziś
574 40 Z REKLAMA2002-09-05 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów