„BUDOKAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000129086
Numer REGON: 290765195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2016-06-28
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/2400/16/565]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP2907651952002-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOKAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 25082002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica STEFANA OKRZEI nr domu 32 nr lokalu 4 kod pocztowy 25-525 poczta KIELCE kraj POLSKA 2010-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.1998 ROK, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30, REPERTORIUM A 4448/96; 24.07.2002 ROK, NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. GŁOWACKIEGO 5, REPERTORIUM A 2297/2002 -ZMIENIONO PAR.: 2, 5, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26: WYKREŚLONO PAR.: 19, 20, 21.2002-09-03 do dziś
227.04.2009 R. -REP. A 4558/2009, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 11 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; ZMIENIONO: § 1, § 5, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 18 PKT 9, § 22, § 23, § 24; DODANO: § 19, § 20, § 21; WYKREŚLONO: § 25, § 26, § 27, § 28, § 29.2009-11-10 do dziś
313.04.2010 R. -REP. A 3340/2010, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 11 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 5 I § 9.2010-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEWSKI2009-11-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2009-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICZA2010-11-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ZOFIA2010-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ2011-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 PLN2002-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18000,00 PLN2002-09-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ; 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2009-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2010-11-08 do dziś
208 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2010-11-08 do dziś
308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-08 do dziś
409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-11-08 do dziś
535 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-11-08 do dziś
635 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2010-11-08 do dziś
735 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-11-08 do dziś
838 1 ZBIERANIE ODPADÓW2010-11-08 do dziś
938 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2010-11-08 do dziś
1039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-11-08 do dziś
1141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-08 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-11-08 do dziś
1343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-11-08 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-08 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-08 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-08 do dziś
1749 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-11-08 do dziś
1850 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-11-08 do dziś
1952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-11-08 do dziś
2052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-11-08 do dziś
2152 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-11-08 do dziś
2252 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-11-08 do dziś
2352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-11-08 do dziś
2452 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-11-08 do dziś
2555 ZAKWATEROWANIE2010-11-08 do dziś
2656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-11-08 do dziś
2764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-08 do dziś
2866 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-11-08 do dziś
2968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-11-08 do dziś
3069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-11-08 do dziś
3173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-11-08 do dziś
3274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-11-08 do dziś
3377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-11-08 do dziś
3478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 18.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
3data złożenia 02.01.2006 okres OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU2006-02-09 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
7data złożenia 30.08.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
9data złożenia 18.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROKU2006-02-09 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
2OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2006-02-09 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-14 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-08 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów