„ENERGETYKA CIEPLNA-KĘPNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000129000
Numer REGON: 250845301
Numer NIP: 6191819635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387695/22/865]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP2508453012002-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGETYKA CIEPLNA-KĘPNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWO-UPADŁOŚCIOWA nr w rejestrze 18952002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość KĘPNO2002-09-03 do dziś
2. Adresulica WIOSNY LUDÓW nr domu 12 nr lokalu A kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA 2002-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z 28.09.1998 R.; NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ BARBARA OLEJARNIK, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KĘPNO, ALEJE MARCINKOWSKIEGO NR 10; REP. A NR 3736/1998 2) AKT NOTARIALNY Z 12.08.2002 R.; NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ BARBARA OLEJARNIK, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KĘPNO, ALEJE MARCINKOWSKIEGO NR 10; REP. A NR 2478/2002; ZMIENIONO: § 7; § 9; § 10; § 11; § 12; § 15; § 18; § 20; § 23; § 29; § 32; SKREŚLONO § 33-35;2002-09-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2004 R., REP. A NR 2475/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA; ZMIENIONO: §13, §23 UST. 4, -DODANO: §27A -27F.2004-09-14 do dziś
320.03.2008 R., REP. A NR 1599/2008, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE -ZMIENIONO: § 7, § 9 UST. 1, § 12, § 21-32, -DODANO: § 33-38.2008-08-25 do dziś
417.08.2011 R., REP. A NR 6791/2011, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE -ZMIENIONO: § 11 UST. 3; § 10 PKT 1 PPKT 2-3 UMOWY SPÓŁKI.2011-10-06 do dziś
518.06.2021R., REP. A NR 7468/2011, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE (ZMIENIONO: §9, §12 UMOWY SPÓŁKI).2022-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA KĘPNO2002-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.883 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.598.832,00 ZŁ2022-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego7598832,00 ZŁ2022-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17136200,00 PLN2002-09-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPSYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.2002-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAK2002-09-03 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2002-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWZAN2022-01-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-18 do dziś
21. NazwiskoWASZKOWIAK2019-09-18 do dziś
2. ImionaJACEK2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-18 do dziś
31. NazwiskoDIDUCH2015-03-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-08-25 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-08-25 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2008-08-25 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-08-25 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-08-25 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2008-08-25 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-08-25 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-08-25 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-25 do dziś
1035 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
5data złożenia 12.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-16 do dziś
6data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
8data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-10 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
10data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
11data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
12data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
15data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
17data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-10 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów