„BORWOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000128858
Numer REGON: 012044873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2008-04-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3186/8/312]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120448732002-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORWOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 274992002-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-06 do dziś
2. Adresulica MOKOTOWSKA nr domu 4/6 nr lokalu 211 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W K.N. NR 58 W OTWOCKU W DNIU 28.05.1991 REP. A-919/912002-09-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2004 R., REPERTORIUM A NR 10716/2004, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §5, §14, §272004-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11000,00 PLN2002-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.2002-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 30 A HANDEL DETALICZNY I HURTOWY KATALIZATORAMI DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI DO OCHRONY ŚRODOWISKA2002-09-06 do dziś
293 05 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DORADZTWA I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2002-09-06 do dziś
374 40 Z USŁUGI BIUROWE2002-09-06 do dziś
474 40 Z USŁUGI MARKETINGOWE2002-09-06 do dziś
574 40 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PROMOCYJNYCH INFORMACJI HANDLOWEJ I TECHNICZNEJ2002-09-06 do dziś
651 19 Z HANDEL DETALICZNY I HURTOWY TOWARAMI PRODUKOWANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ, WSPÓLNIKÓW ORAZ W POŚREDNICTWIE Z INNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI2002-09-06 do dziś
751 19 Z IMPORT TOWARÓW I MASZYN NA POTRZEBY SPÓŁKI I KOOPERANTÓW -PRZEDSTAWICIELSTWO PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH2002-09-06 do dziś
822 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA OBEJMUJĄCA RÓWNIEŻ: WYDAWANIE FOTOGRAFII, SZTYCHÓW, KART POCZTOWYCH, PRAC PLASTYCZNYCH, REPRODUKCJI PRAC ARTYSTYCZNYCH, BROSZUR, ULOTEK, ATLASÓW, MAP2002-09-06 do dziś
974 40 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKLAMY2002-09-06 do dziś
1074 13 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BADAŃ RYNKU2002-09-06 do dziś
1174 84 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA WYSTAW I POKAZÓW2002-09-06 do dziś
1222 33 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI (REPRODUKCJI NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH, NAGRAŃ WIDEO, KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI)2002-09-06 do dziś
1367 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2004-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 17.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów