APTEKA ŚRODMIEJSKA WIELEŃ JOLANTA TABORSKA, MAŁGORZATA WEYNA, PIOTR TABORSKI, ELŻBIETA WEYNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000128791
Numer REGON: 572084761
Numer NIP: 7631940621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-01-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/1738/24/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚRODMIEJSKA WIELEŃ JOLANTA TABORSKA, MAŁGORZATA WEYNA, PIOTR TABORSKI, ELŻBIETA WEYNA SPÓŁKA JAWNA2002-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina WIELEŃ miejscowość WIELEŃ2002-08-29 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 14 kod pocztowy 64-730 poczta WIELEŃ kraj POLSKA 2002-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 22 LIPCA 2002 R.2002-08-29 do dziś
220.11.2010 R. -ZMIENIONO: PKT 2, PKT 4, § 12 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-29 do dziś
304.12.2023R. - ZMIANA ADRESU ZAMIESZKANIA WSPÓLNIKA - ZMIENIONO §7 - DODANO UST. 2 DO §13 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2024-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABORSKA2002-08-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA BRONISŁAWA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEYNA2002-08-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HENRYKA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY: JOLANTA BRONISŁAWA TABORSKA I MAŁGORZATA HENRYKA WEYNA, PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WYMIENIONYCH WSPÓLNIKÓW.2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTABORSKA2002-08-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA BRONISŁAWA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEYNA2002-08-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HENRYKA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-01-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów