WIND PARK LU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000128756
Numer REGON: 146660878
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46833/21/433]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146660878 NIP 52136479522013-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWIND PARK LU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuWIND PARK LU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADOMIU2016-02-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2016-02-23 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. WIELKOPOLSKA nr domu 7 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2016-02-23 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2002 R. NOTARIUSZ EWA PANC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY PNIEWSKIEGO 6/2, REPERTORIUM A NR 3973/20022002-08-30 do dziś
214.03.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KOKOSZEWSKI UL. PUŁAWSKA 233 LOK.1, 02-715 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 563/2013, AKT NOTARIALNY - ZMIANY W PARAGRAFACH 2, 3, 6, 8, 9 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-04-22 do dziś
322.01.2016 R., REP. A NR 143/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7, PAR. 82016-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGY INVEST SPÓŁKA AKCYJNA2013-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 441.000,00 ZŁOTYCH2015-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1470312452015-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000490562 2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 459.000,00 ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego900000,00 ZŁ2015-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKA2017-03-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA KATARZYNA2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKĘPA2016-04-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ODDZIELNA2016-04-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-02 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-02 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2016-02-23 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-02-23 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2016-02-23 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-02-23 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-23 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-02-23 do dziś
735 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2016-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
2data złożenia 15.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-10-012021-10-11 do dziś