APTEKA „RODZINNA” T.M.KOZACZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000128402
Numer REGON: 634399497
Numer NIP: 7871948349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-03-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/5785/24/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „RODZINNA” T.M.KOZACZYK SPÓŁKA JAWNA2024-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina SZAMOTUŁY miejscowość SZAMOTUŁY2002-08-28 do dziś
2. Adresulica BRACI CZESKICH nr domu 15 kod pocztowy 64-500 poczta SZAMOTUŁY kraj POLSKA 2002-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126 LIPCA 2002 R.2002-08-28 do dziś
208.01.2024R., ZMIENIONO: §2; §6; §7; §9; §10; §11; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2024-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZACZYK2002-08-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZACZYK2002-08-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2002-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-28 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY2002-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZACZYK2002-08-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZACZYK2002-08-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2002-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-14 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-14 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2024-03-14 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2024-03-14 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-06 do dziś
2data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
3data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów