„A & G” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000128256
Numer REGON: 472942630
Numer NIP: 7272572843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2016-06-23
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/8879/16/251]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & G” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2008-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PARKING II POZIOMOWY LODOWA/LEWANTYŃSKA kod pocztowy 92-313 poczta ŁÓDŻ kraj POLSKA 2007-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 KWIETNIA 2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ ŚWIEBODĘ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA 25 (REPERTORIUM A NR 1578/2002)2002-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „A & G” SPÓŁKI CYWILNEJ GRZEGORZ OLCZAK, ARTUR JABŁOŃSKI W ŁODZI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: „A & G” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁODZI NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 K.S.H. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 26 KWIETNIA 2002 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ ŚWIEBODĘ KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI (REPERTORIUM A NR 1578/2002) ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ Z DNIA 27 GRUDNIA 2001 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ WYMIENIONĄ NOTARIUSZ (REPERTORIUM A NR 7875/2001). WSPÓLNIK ARTUR JABŁOŃSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ŁODZI POD NUMEREM 426242002-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZAK2002-09-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2002-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60500 ZŁ2002-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2002-09-02 do dziś
2. ImionaARTUR JAROSŁAW2002-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60500 ZŁ2002-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego121000,00 PLN2002-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoOLCZAK2002-09-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2002-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-09-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
2data złożenia 13.11.2009 okres 01.01.2008 R. -18.02.2008 R.2009-12-30 do dziś
3data złożenia 13.11.2009 okres 19.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-30 do dziś
4data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-07 do dziś
5data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
6data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
7data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
8data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
9data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -18.02.2008 R.2009-12-30 do dziś
219.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
901.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -18.02.2008 R.2009-12-30 do dziś
219.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
901.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JACKA TUCHOWSKIEGO W KN W ŁODZI W DNIU 19.02.2008 R., REP. A NR 678/20082008-03-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2008-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOLCZAK2008-03-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JACKA TUCHOWSKIEGO W KN W ŁODZI W DNIU 19.02.2008 R., REP. A NR 678/20082008-03-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów