A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000127735
Numer REGON: 473068098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294306/21/603]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2015-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-08-23 do dziś
2. Adresulica ŁASKOWICE nr domu 38 kod pocztowy 93-469 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2002-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA&M EXPORT-IMPORT M. CIUPIŃSKA-A. KLASURA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W GORZEWIE2008-07-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość GORZEW2008-07-31 do dziś
3. Adresmiejscowość GORZEW nr domu 19 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2008-07-31 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 21 MAJA 2002 R.2002-08-23 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2008 Z DNIA 10-03-2008 ZMIENIAJĄCA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2008-10-21 do dziś
320.12.2008 R. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-01-28 do dziś
414.04.2011 R. ZMIENIONO § 22011-06-30 do dziś
511 LUTEGO 2015 R.: ZMIENIONO § 2, § 4, § 5 UMOWY SPÓLKI2015-03-31 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 1/2016 WSPÓLNIKÓW ZMIANIE ULEGŁ § 6 UMOWY SPÓŁKI, W KTÓRYM DODANO DWA NOWE PUNKTY.2016-04-21 do dziś
7UCHWAŁA NR 5/2016 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.07.2016 R. - ZMIANA § 4 UMOWY, UCHWAŁA NR 6/2016 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.07.2016 R. - ZMIANA § 5 UMOWY,2016-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLASURA2002-08-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2002-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLASURA2016-09-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2002-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLASURA2016-09-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLASURA2002-08-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2002-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-31 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-31 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-31 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-31 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-03-31 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-03-31 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2016-04-21 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2016-04-21 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-12-30 do dziś
3data złożenia 14.08.2008 okres 2007 R.2008-10-21 do dziś
4data złożenia 21.05.2009 okres 2008 R.2009-06-15 do dziś
5data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
6data złożenia 19.04.2011 okres 2010 ROK2011-06-30 do dziś
7data złożenia 26.06.2012 okres 20112012-08-28 do dziś
8data złożenia 26.08.2013 okres 2012 R.2013-09-19 do dziś
9data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
16data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-10-21 do dziś
22008 R.2009-06-15 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
42010 ROK2011-06-30 do dziś
520112012-08-28 do dziś
62012 R.2013-09-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów