APTEKA ŚW.ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000127715
Numer REGON: 015202864
Numer NIP: 1230967829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509977/23/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2002-08-23 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2002-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ WRZOCHALSKĄ-ZARĘBĄ W KN W WARSZAWIE W DNIU 22.07.2002 R., REP. A 3088/2002PIERWOTNY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-08-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO 2017 R., REP. A NR 1940/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7.1, § 11.1, DODANIE UST. 3 W § 14, ZMIANA § 19 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-13 do dziś
327.12.2018 R., REP. A NR 17153/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA. ZMIANA § 20 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIERA2002-08-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2002-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 67 (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, CO DAJE ŁĄCZNIE 33.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO2002-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIERA2017-03-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500,00 ZŁOTYCH2017-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.2019-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIERA2017-03-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
PREZES ZARZĄDU2017-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIERA2002-08-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2002-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-13 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-03-13 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-03-13 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-03-13 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-03-13 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-03-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-13 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2002 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2002 R. -31.12.2003 R.2004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-19 do dziś
3data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
4data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
5data złożenia 05.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-14 do dziś
6data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
7data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-12 do dziś
8data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
10data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
11data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
19data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-14 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2002 R. -31.12.2003 R.2004-07-30 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-03-14 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-12 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów