GSM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000127675
Numer REGON: 811964055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2004-02-03
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/7671/3/760]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8119640552002-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 68272002-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-08-29 do dziś
2. Adresulica MIESZKA I-GO nr domu 33 kod pocztowy 71-011 poczta SZCZECIN 2003-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.1999 R., NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE REP. A NR 7999/1999 17.12.2001 R., NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE REP. A NR 17855/2001 ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 9 UST. 1, DODANO: PAR. 9 UST. 5, PAR. 17A, PAR. 22A, PAR. 22B, PAR. 22C UMOWY SPÓŁKI2002-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESIŃSKA2002-08-29 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁOTYCH2002-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESIŃSKI2004-02-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.600 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2004-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2004-02-03 do dziś
2. ImionaLUCYNA2004-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2004-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 PLN2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: -PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, -WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, -CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIESIŃSKI2002-08-29 do dziś
2. ImionaARTUR2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-08-29 do dziś
265 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-08-29 do dziś
365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-29 do dziś
472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-08-29 do dziś
572 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-08-29 do dziś
672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-08-29 do dziś
772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-08-29 do dziś
872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-08-29 do dziś
974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-08-29 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-08-29 do dziś
1174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-08-29 do dziś
1252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-08-29 do dziś
1374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-08-29 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2002-08-29 do dziś
1564 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2002-08-29 do dziś
1664 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-08-29 do dziś
1764 20 D RADIOKOMUNIKACJA2002-08-29 do dziś
1864 20 E RADIODYFUZJA2002-08-29 do dziś
1964 20 F TELEWIZJA KABLOWA2002-08-29 do dziś
2064 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-08-29 do dziś
2165 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 data złożenia 31.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.20022004-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów