FIRMA CONSULTINGOWA KAWULOK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 19:28:41
Numer KRS: 0000126954
Numer REGON: 277894327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-22
Sygnatura akt[RDF/209092/20/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2002-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA CONSULTINGOWA KAWULOK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2002-08-22 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-08-22 do dziś
2. Adresulica HELENY MODRZEJEWSKIEJ nr domu 5 kod pocztowy 40-582 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 23 PAŹDZIERNIKA 2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W LĘDZINACH, PRZY UL. LĘDZIŃSKIEJ 47, PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ OSIECKĄ, REPERTORIUM A NR 3380/20012002-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWULOK2002-08-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-22 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2002-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-22 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-08-22 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500002002-08-22 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1,00 PLN2002-08-22 do dziś
5. Ignoruj50000,00 PLN2002-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2002-08-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002002-08-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-08-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-22 do dziś
2. IgnorujSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ2002-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWULOK2002-08-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-22 do dziś
265 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2002-08-22 do dziś
365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-22 do dziś
465 21 Z LEASING FINANSOWY2002-08-22 do dziś
567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-22 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-22 do dziś
774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-08-22 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-08-22 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-04 do dziś
2data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-04 do dziś
3data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-04 do dziś
4data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
5data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
6data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
7data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów