VATRA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000126838
Numer REGON: 351548571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2021-12-09
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/10958/21/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-08-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP3515485712002-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVATRA SPÓŁKA AKCYJNA2004-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 77352002-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW2014-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABIERZÓW ulica NAD WODĄ nr domu 54 nr lokalu —- kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA 2014-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z 19 GRUDNIA 1997 R. SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ROBERTEM LUDŹMIERSKIM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY RYNKU GŁÓWNYM 6 MARTY PASTERNAK, REP. A 9360/97 AKT NOTARIALNY Z 20 CZERWCA 2002 R. SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANETĄ DEFLORIAN ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA PIOTRA FARONA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. SZLAK 28/5 NR REP. A 2396/2002. ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 4, PAR. 19, PAR. 20 UST. 2 LIT.C, PAR. 20 UST. 2 LIT.K, PAR. 22 LIT.F DODANO PAR. 21 UST. 12.2002-08-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 14 SIERPNIA 2002 R. SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ANETĄ DEFLORIAN ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA PIOTRA FARONA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. SZLAK 28/5 NR REP. A 3136/2002. ZMIENIONO PAR. 12 UST. 1 SKREŚLONO PAR. 16, W PAR. 23 DODANO UST. 72002-09-18 do dziś
326 MARCA 2004 R. REPERTORIUM A NR 1424/2004 PIOTR FARON PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. SZLAK 28/5 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU SPÓŁKI: PAR. 1, PAR. 14 DO PAR. 4 DODANO PKT O NR OD 49 DO 702004-04-16 do dziś
4DNIA 20 SIRPNIA 2004 R., REP. A NR 3878/2004, ASESOR NOTARIALNY ANETA DEFLORIAN ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA FARONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO PUNKT 1, 2, 3, W §6 STATUTU SPÓŁKI2004-11-17 do dziś
527 STYCZNIA 2006 REP. A NR 440/2006 KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR FARON ZMIANA PAR. 6 UST. 12006-06-12 do dziś
611.06.2008 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6456/2008 -DODANIE UST. 80 W § 4.2008-09-30 do dziś
713.08.2014 R., REP. A 2102/14 NOTARIUSZ AGNIESZKA MACHALEWSKA-FLAK KANCELARIA NOTRIALNA W OLKUSZU, ZMIANA § 2 UST. 22014-09-12 do dziś
811.04.2016 R. - REPERTORIUM A NR 712/2016, NOTARIUSZ MARTA SYDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU - ZMIANA: § 4, § 6 UST. 2, § 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 9, DODANO § 10 UST. 5.2016-04-28 do dziś
901.07.2021 R., NOTARIUSZ MARTA SYDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REP. A NR 1716/2021, ZMIANA §4, §6 UST. 1, §12 UST. 1, §18 UST. 12021-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-13 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA LUB DZIENNIK POLSKI2002-08-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2002-08-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSK KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3568983472017-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000224339 2017-11-09 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2017-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego960000,00 ZŁ2006-06-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji96002006-06-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2002-08-13 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego685000,00 ZŁ2006-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty100000,00 ZŁ2006-06-12 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2002-08-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22402002-08-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneLICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH -2240 AKCJE TE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, AKCJE TE SĄ RÓWNIEŻ UPRZYWILEJOWANE CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJE TE SĄ SPŁACANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO WYSOKOŚCI SUM WPŁACONYCH NA KAŻDĄ Z NICH.2002-08-13 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2002-08-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii33602002-08-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneLICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH 3360 AKCJE TE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI PRZYZNAJE SIĘ DWA GŁOSY NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.2004-11-17 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2006-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30002006-06-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-06-12 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2006-06-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002006-06-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-06-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2004-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2010-04-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2010-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2010-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETŁAK2006-02-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2006-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2006-02-01 do dziś
PREZES2008-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMĄDRY2015-01-28 do dziś
2. ImionaMONIKA DOROTA2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-28 do dziś
21. NazwiskoDONIEC2012-09-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-11 do dziś
31. NazwiskoMĄDRY2008-09-30 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2008-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-01-28 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-04-28 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-04-28 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-04-28 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-12-09 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-12-09 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-12-09 do dziś
733 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-12-09 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.11.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-08 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
5data złożenia 01.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
6data złożenia 01.09.2009 okres 2008 ROK2009-09-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-17 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
9data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112013-06-21 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-22 do dziś
11data złożenia 18.08.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13data złożenia 24.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
42008 ROK2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-08-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-06-21 do dziś
82012 ROK2013-10-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
42008 ROK2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-08-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-06-21 do dziś
82012 ROK2013-10-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-30 do dziś
42008 ROK2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-08-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-06-21 do dziś
82012 ROK2013-10-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów