SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000126738
Numer REGON: 001290945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/26380/22/319]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012909452002-08-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”2002-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze 18562002-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOŚĆ gmina ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2015-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 23 nr lokalu 1 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2015-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129 STYCZNIA 2002 R.-UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU. 12 CZERWCA 2002 R.-UCHWAŁA NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU UCHWALONEGO PRZEZ NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 29 STYCZNIA 2002 R.-NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW:4; 5; 6; 47; 56; 76; 81; 82; 84; 88. 12 CZERWCA 2002 R.-UCHWAŁA NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE UCHWALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2002-08-19 do dziś
214.06.2005 R., UCHWAŁĄ NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: PAR. PAR. 2, 4, 9, 12, 15, 21, 22, 25, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46 ZA WYJĄTKIEM UST. 1 PKT 1), 47, DODANO PAR. 47 ZE ZNACZKIEM 1, 47 ZE ZNACZKIM 2, 47 ZE ZNACZKIEM 3, ZMIENIONO PAR. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 72, 75, 76, DODANO PAR. 76 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIONO PAR. 79, 82, DODANO PAR. 82 ZE ZNACZKIEM 1, ZMIENIONO PAR. 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 100, 108, 113, 116, 123, 131, DODANO PAR. 131 ZE ZNACZKIEM 1.2005-09-28 do dziś
307.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 6 ZPCZ W SPRAWIE WPROWADZENIE ZMIAN DO STATUTU UCHWALONEGO PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 12.06.2006 R., ZAREJESTROWANEGO W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W DNIU 19.08.2002 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI: NUMERY ZMIENIONYCH ORAZ DODANYCH PARAGRAFÓW I JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: 9, 12, 12 ZE ZN 1, 13, 24, 26, 28, 41, 42, 45, 46, 47 ZE ZN 3, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 75, 79, 82, 82 ZE ZN 1, ROZDZIAŁ X LITERA C, 83, 84, 88, 90, 91, 98, 105, 108, 122, 131, 131 ZE ZN 1; 07.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 7 ZPCZ W SPRAWIE PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU;2006-07-11 do dziś
430 MAJA 2007 -DODANO § 106 ZE ZNACZKIEM 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2007-06-26 do dziś
529 LISTOPADA 2007 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NUMERY ZMIANIONYCH PARAGRAFÓW I JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: WYRAŻENIA „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” LUB „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW”, § § 4, 9, 12, 14, 21, 25, 28, 31, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 47 ZE ZNACZKIEM 1, 49, 57, 62, 64, 67, 70, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106 ZE ZNACZKIEM 1, 108, 113, 117, 118, 123, DZIAŁ D „ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH”, 127, 128, 129, 131. NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: 40 ZE ZNACZKIEM 1, 47 ZE ZNACZKIEM 4, 63 ZE ZNACZKIEM 1, 105 ZE ZNACZKIEM 1, 131 ZE ZNACZKIEM 2, 131 ZE ZNACZKIEM 3. 29 LISTOPADA 2007-UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2008-02-29 do dziś
616.06.2009 R. -UCHWAŁĄ NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO § 4 STATUTU2009-08-28 do dziś
7UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN STATUTU: ZMIANA § 98, § 102, § 125. UCHWAŁĄ NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2012-09-10 do dziś
8DNIA 28 MAJA 2014 ROKU - UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO § 90 UST. 2 STATUTU. UCHWAŁĄ NR 8 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2014-08-18 do dziś
926.06.2018 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2012-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRYTEK2022-06-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIURYSEK2022-11-30 do dziś
2. ImionaBARBARA ZUZANNA2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2022-11-30 do dziś
2. ImionaMARIA2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2022-11-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIŃSKI2022-11-30 do dziś
2. ImionaPIOTR IRENEUSZ2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2020-10-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIKOWSKI2019-07-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TEODOR2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaMARZENA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2009-08-28 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-28 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-28 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 06.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
4data złożenia 24.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
5data złożenia 18.06.2007 okres 01-01-2006-31-12-20062007-06-26 do dziś
6data złożenia 25.09.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-08 do dziś
7data złożenia 19.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
9data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
13data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
15data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
16data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
201-01-2006-31-12-20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-28 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
401-01-2006-31-12-20062007-06-26 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów