FIRMA HANDLOWA „AS” KRYSTYNA SZUMIEC, ANDRZEJ SZUMIEC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000126457
Numer REGON: 350256435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-05-16
Sygnatura akt[RDF/381210/22/923]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „AS” KRYSTYNA SZUMIEC, ANDRZEJ SZUMIEC SPÓŁKA JAWNA2002-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2002-08-09 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 18A kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2002-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI -24.08.1992 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI -23.06.2001 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI -23.03.20012002-08-09 do dziś
202.11.2020 R. - ZMIANA § 3, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2020-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-08-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. -ANEKS Z DNIA 23.06.2001 R.2002-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIEC2002-08-09 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIEC2002-08-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH2002-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIEC2002-08-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMIEC2002-08-09 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2006 okres 20042006-09-11 do dziś
2data złożenia 24.04.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-06-26 do dziś
3data złożenia 13.10.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-03 do dziś
4data złożenia 13.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-03 do dziś
5data złożenia 13.10.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-03 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-03 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-11-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów