BOLGREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000126399
Numer REGON: 356556865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/132987/19/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP3565568652002-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLGREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WIELICKA nr domu 25 nr lokalu 12 kod pocztowy 31-552 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2002 R. NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NIEPOŁOMICACH UL. BOCHEŃSKA 11 NR REPERTORIUM: A NR 1053/20022002-08-12 do dziś
219.09.2002 R. REPERTORIUM A NR 1527/2002 NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NIEPOŁOMICACH PRZY ULICY BOCHEŃSKIEJ 11 ZMIENIONO: PARAGRAF 42002-10-03 do dziś
327.12.2010 -REP. A NR 2526/2010 NOTARIUSZ TOMASZ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. PIJARSKA 15/3- ZMIANA § 4 01.04.2011 REP. A NR 3615/2011 NOTARIUSZ TOMASZ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. PIJARSKA 15/3- ZMIANA § 42011-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGDAŁEK2005-11-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500 ZŁ2011-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGDAŁEK2011-04-26 do dziś
2. ImionaEWA2011-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ2011-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNE Z PROKURENTEM.2002-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGDAŁEK2005-11-30 do dziś
2. ImionaMAREK LESŁAW2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-04-26 do dziś
203 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2011-04-26 do dziś
306 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2011-04-26 do dziś
408 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-04-26 do dziś
509 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-04-26 do dziś
610 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2011-04-26 do dziś
733 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2011-04-26 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-04-26 do dziś
937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-04-26 do dziś
1038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-04-26 do dziś
1139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-04-26 do dziś
1241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-26 do dziś
1342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-04-26 do dziś
1443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-04-26 do dziś
1545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-04-26 do dziś
1646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-26 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-26 do dziś
1849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-04-26 do dziś
1952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-04-26 do dziś
2055 ZAKWATEROWANIE2011-04-26 do dziś
2162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-04-26 do dziś
2263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-04-26 do dziś
2364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-04-26 do dziś
2464 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2011-04-26 do dziś
2564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-04-26 do dziś
2666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-04-26 do dziś
2768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-04-26 do dziś
2864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-04-26 do dziś
2964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-04-26 do dziś
3070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-04-26 do dziś
3173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-26 do dziś
3277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-04-26 do dziś
3378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-04-26 do dziś
3479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-04-26 do dziś
3581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-26 do dziś
3682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-04-26 do dziś
3786 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2011-04-26 do dziś
3887 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-04-26 do dziś
3988 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2011-04-26 do dziś
4090 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-04-26 do dziś
4193 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-04-26 do dziś
4295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-04-26 do dziś
4396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-04-26 do dziś
4497 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2011-04-26 do dziś
4598 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2011-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 23.04.20042004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 14.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-11-30 do dziś
3data złożenia okres 01.01.2005 R -31.12.2005 R2006-09-06 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 2006 R.2007-08-07 do dziś
5data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-26 do dziś
6data złożenia 04.03.2011 okres 01.01.2008-31.12.20082011-04-26 do dziś
7data złożenia 04.03.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-04-26 do dziś
8data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-10-22 do dziś
9data złożenia 24.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-22 do dziś
10data złożenia 26.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
11data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
12data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
13data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R2006-09-06 do dziś
22006 R.2007-08-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082011-04-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-04-26 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-10-22 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-11-30 do dziś
22005 R2006-09-06 do dziś
32006 R.2007-08-07 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-26 do dziś
501.01.2008-31.12.20082011-04-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092011-04-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów