SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA WE WŁADYSŁAWOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000125724
Numer REGON: 003002531
Numer NIP: 5870201311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-02-07
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/2048/23/645]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0030025312002-08-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA WE WŁADYSŁAWOWIE2002-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU -WYDZ. IX GOSP. / XII GOSP. -REJESTROWY nr w rejestrze RSA 8612002-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina WŁADYSŁAWOWO miejscowość WŁADYSŁAWOWO2002-08-27 do dziś
2. Adresulica GENERAŁA JÓZEFA HALLERA nr domu 11 kod pocztowy 84-120 poczta WŁADYSŁAWOWO 2002-08-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMLWWW.PL2022-11-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLWWW.PL2022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU -20.11.1990 R. ZMIENIONO PAR. 44 PKT 3 ORAZ PAR. 3 STATUTU2002-08-27 do dziś
226 CZERWCA 2003 R., UCHYLENIE W CAŁOŚCI TREŚCI STATUTU UCHWALONEGO 20.11.1990 R., UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2003-10-07 do dziś
329.06.2004 R., ZMIENIONO W PARAGRAFIE 38 PUNKTY 2, 3 I 4;2004-10-19 do dziś
427.07.2006 R. ZMIANA PAR. 4 UST. 2, PAR. 6 UST. 8, PAR. 9 UST. 1 PKT 9 I 11, PAR. 9 UST. 3, 4, 5, PAR. 10 PKT 17, PAR. 13 UST. 1, PAR. 14 UST. 1, PAR. 17 UST. 1, 2, PAR. 18, PAR. 19 INDEKS 1, PAR. 29 UST. 2, PAR. 38, PAR. 44 UST. 1, PAR. 45 UST. 1, PAR. 49 UST. 2, PAR. 50 UST. 2, 4, PAR. 52 PKT 1, PAR. 55, PAR. 58, PAR. 63 UST. 8, PAR. 74 PKT 5, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, APR.79, PAR. 80 PAR. 80 INDEKS 1, PAR. 95 UST. 2 INDEKS 1, PAR. 95 UST. 6, 10, PAR. 96 UST. 1, PAR. 97 UST 6, PAR. 98, PAR. 104 UST. 9, 10, 11, PAR. 109 UST 3, PAR. 110, PAR. 117 PKT 21, 29, 30.2006-09-28 do dziś
530.05.2007 -ZMIENIONO W PARGRAFIE 135 TREŚĆ PUNKTU 2.2007-07-30 do dziś
629 LISTOPADA 2007 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR/1/07 PAR. 1. UCHYLENIE W CAŁOŚCI STATUTU UCHWALONEGO 26.03.2003 R. PAR. 2. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU O TREŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 14.06.2007 R.2008-02-12 do dziś
725.06.2013 R. PAR.47 UST.1, PAR.56 UST.3, PAR.38 PKT 16, PAR.612013-09-25 do dziś
820.06.2017R., PAR.50 UST.12017-08-28 do dziś
919.06.2018R., NOWA TREŚĆ STATUTU2018-09-05 do dziś
1013.12.2022 R., NOWA TREŚĆ STATUTU2022-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHENNIG2023-02-07 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-07 do dziś
21. NazwiskoTOMYŚLAK2023-02-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-07 do dziś
31. NazwiskoKLEIN2022-08-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STEFAN2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2022-08-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONKEL2022-08-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZCZUK2022-08-10 do dziś
2. ImionaJERZY2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOTZKE2022-08-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2022-08-10 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSAK2022-05-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-09 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-09 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-09-09 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-09-09 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-12-29 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-12-29 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2022-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2002 -31 GRUDZIEŃ 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ 2002 -31 GRUDZIEŃ 20022003-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
6data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
9data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
20data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
21data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-06-18 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-06-21 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów