INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000125481
Numer REGON: 000079728
Numer NIP: 6750002130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312297/21/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjijednostka badawczo-rozwojowa2002-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0000797282002-08-01 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY2007-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO -ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 102002-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-08-01 do dziś
2. Adresulica SAREGO nr domu 2 kod pocztowy 31-047 poczta KRAKÓW 2002-08-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@IZOO.KRAKOW.PL2020-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA2007-03-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina JANIKOWO miejscowość KOŁUDA WIELKA2002-08-01 do dziś
3. Adresulica PARKOWA nr domu 1 kod pocztowy 88-160 poczta JANIKOWO 2002-08-01 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE2007-03-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina KRZEMIENIEWO miejscowość PAWŁOWICE2002-08-01 do dziś
3. Adresulica MIELŻYŃSKICH nr domu 14 kod pocztowy 64-122 poczta PAWŁOWICE 2002-08-01 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 19 LUTEGO 1997 R. ZATWIERDZONY W DNIU 26 LUTEGO 1997 R. ZMIANA: § 1 PKT 1, § 3, § 4, § 5, § 6 -§ 12 I DODANIE § 13 I § 14 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI Z DNIA 20 MARCA 2002 R. ZATWIEDZONĄ W DNIU 25 KWIETNIA 2002 R. PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2002-08-01 do dziś
2ZMIANA STATUTU Z DNIA 14 KWIETNIA 2003 R. OBEJMUJE ZMIANĘ PAR. 4 UST. 1, ZMIANĘ PAR. 4 UST. 7, ZMIANĘ PAR. 11 ORAZ SKREŚLENIE PAR. 5 PKT 20.2003-05-30 do dziś
313 GRUDNIA 2006 R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU ZATWIERDZONY PRZEZ ORGAN NADZORU W DNIU 31 STYCZNIA 2007 R.2007-03-08 do dziś
4STATUT Z DNIA 7 MAJA 2008 ROKU UCHWALONY PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ INSTYTUTU, ZATWIERDZONY W DNIU 30 MAJA 2008 ROKU PRZEZ, MRIRW-ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI.2008-08-20 do dziś
5STATUT UCHWALONY PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI -PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO DNIA 25 LISTOPADA 2009 R. ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 21 STYCZNIA 2010 R. ZMIANA § 6, § 8 ORAZ § 9.2010-03-11 do dziś
6STATUT UCHWALONY PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI -PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO DNIA 02.03.2011 R. ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 15.03.2011 R. STATUT ZOSTAŁ DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW JAKIE NAKŁADAJĄ PRZEPISY USTAWY REFORMUJĄCYCH SYSTEM NAUKI, W SZCZEGÓLNOŚCI: USTAWY Z DNIA 30.04.2011 R. O INSTYTUCJACH BADAWCZYCH (DZ. U. Z 2010 R., NR 96 POZ. 618) ORAZ USTAWY Z DNIA 30.04.2010 R. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWY REFORMUJĄCE SYSTEMY NAUKI (DZ. U. Z 2010 R., NR 96 POZ. 620 Z PÓŹN. ZM.). ZGODNIE Z § 19 WW. STATUTU UTRACIŁ MOC DOTYCHCZASOWY STATUT ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 21.01.2010 R.2011-05-13 do dziś
7STATUT INSTYTUTU ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Z DNIA 2.03.2011 R. (ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 15.03.2011 R.) ZOSTAŁ ZMIENIONY ANEKSEM NR 1. DNIA 28 WRZEŚNIA 2011 R. NA 172 POSIEDZENIU RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZOSTAŁA PODJĘTA UCHWAŁA O ZMIANIE STATUTU (NR UCHWAŁY 17/172) ZMIANA STATUTU OBEJMOWAŁA DODANIE W § 8 STATUTU DWÓCH DODATKOWYCH PUNKTÓW (24 I 25) DOTYCZĄCYCH DODANIA PRZEDMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZATWIERDZIŁ ANEKS NR 1 ZMIENIAJĄCY STATUT (OBEJMUJĄCY WYŻEJ WYMIENIONĄ ZMIANĘ) DNIA 3.11.2011 R.2012-02-01 do dziś
8DNIA 26 MARCA 2014 R. NA 186 POSIEDZENIU RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ZOSTAŁA PODJĘTA UCHWAŁA O ZMIANIE STATUTU (NR UCHWAŁY 6/186) ZMIANA OBEJMOWAŁA DODANIE UST. 3 W § 17. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (MINISTER NADZORUJĄCY) ZATWIERDZIŁ ANEKS NR 2 ZMIENIAJĄCY STATUT (OBEJMUJĄCY WYŻEJ WYMIENIONĄ ZMIANĘ) DNIA 15 KWIETNIA 2014 R.2014-06-06 do dziś
9STATUT UCHWALONY PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO DNIA 15.12.2016R., ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 23.12.2016R. STATUT ZOSTAŁ DOSTOSOWANY DO WYMOGÓW JAKIE NAKŁADAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 22.06.2016R. O ZMIANIE USTAWY O INSTYTUTACH BADAWCZYCH (DZ. U. Z 2016R.,POZ. 1079). ZGODNIE Z §19 WW. STATUTU UTRACIŁ MOC DOTYCHCZASOWY STATUT INSTYTUTU ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DNIA 15.03.2016R.2017-02-21 do dziś
1019.12.2019 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2020-04-21 do dziś
1109.03.2021 R., NUMERY DODANYCH JEDNOSTEK: § 8 UST. 1 PKT 26-56 ORAZ § 8 UST. 32021-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2002-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE PELIKAN -KRUPIŃSKI2002-08-01 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ JAN2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-03-11 do dziś
201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2010-03-11 do dziś
371 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-03-11 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-03-11 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-11 do dziś
610 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-03-11 do dziś
746 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-03-11 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-05-13 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 42 Z SZKOŁY WYŻSZE2020-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 05.12.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-07-08 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
6data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
7data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
10data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
11data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
12data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
13data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
14data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
15data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
20data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-16 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów