„INTEGRA” KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000125392
Numer REGON: 271818680
Numer NIP: 6310014241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477386/23/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA2020-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica METALOWCÓW nr domu 26 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2014-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.06.2002 R.2002-08-01 do dziś
229.11.2004 R. ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 5, PAR. 13, PAR. 232005-01-26 do dziś
330.01.2018 R. - ZMIANA §22018-03-29 do dziś
410.10.2018 R. ZMIENIONO: §22018-10-29 do dziś
530.11.2020 R. - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „INTEGRA” S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 20.06.2002 R. NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH (PRZEDSIĘBIORSTWO WIĘKSZYCH ROZMIARÓW). WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) BOGDAN MELIRZ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GLIWIC POD NUMEREM I/152/2001, 2) DARIUSZ ZWIERZYCKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA GLIWIC POD NUMEREM I/153/20012002-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-01 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2007-09-28 do dziś
2. ImionaDOROTA ELŻBIETA2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-09-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWIERZYCKI2021-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR ALEKSANDER2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻĘ KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWIERZYCKI2021-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR ALEKSANDER2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAUSE2007-09-28 do dziś
2. ImionaDOROTA ELŻBIETA2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2018-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-10-29 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-10-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-29 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
2data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
3data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
4data złożenia 10.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-24 do dziś
5data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
6data złożenia 17.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-04 do dziś
7data złożenia 14.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
8data złożenia 05.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
9data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
14data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
15data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
16data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów