L.T.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000125391
Numer REGON: 015192060
Numer NIP: 1230965026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-11-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/8610/13/505]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151920602003-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.T.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃ- SKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2002-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2013-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1- AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 18.06.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWĘ STACHYRĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 3883/2002. - AKT NOTARIALNY SPORZĄ- DZONY DNIA 15.07.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWĘ STACHYRĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 4748/2002 ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2002-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUU TIEN2002-08-02 do dziś
2. ImionaDUNG2002-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ2002-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN THI2005-01-19 do dziś
2. ImionaCHINH MINH2005-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 1000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUU TIEN2002-08-02 do dziś
2. ImionaDUNG2002-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2002-08-02 do dziś
251 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-08-02 do dziś
351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-08-02 do dziś
451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-08-02 do dziś
551 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-08-02 do dziś
651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-08-02 do dziś
751 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-08-02 do dziś
851 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-08-02 do dziś
951 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-08-02 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-08-02 do dziś
1151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-08-02 do dziś
1251 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-08-02 do dziś
1351 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-08-02 do dziś
1451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-08-02 do dziś
1552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-08-02 do dziś
1652 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-08-02 do dziś
1752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-02 do dziś
1852 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-08-02 do dziś
1952 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-08-02 do dziś
2052 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-08-02 do dziś
2155 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2002-08-02 do dziś
2255 30 A RESTAURACJE2002-08-02 do dziś
2351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-08-02 do dziś
2455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-08-02 do dziś
2555 40 Z BARY2002-08-02 do dziś
2651 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2002-08-02 do dziś
2751 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-08-02 do dziś
2851 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2002-08-02 do dziś
2951 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-08-02 do dziś
3051 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-02 do dziś
3151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów