BOLESŁAW MORYSIŃSKI, MIECZYSŁAW SOBKOWICZ, JAN ZYSK SOBKOL SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000125335
Numer REGON: 011548152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389055/22/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011548152 NIP 53400051402017-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLESŁAW MORYSIŃSKI, MIECZYSŁAW SOBKOWICZ, JAN ZYSK SOBKOL SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2013-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość STRZENIÓWKA2017-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZENIÓWKA ulica UL. DĘBOWA nr domu 24 kod pocztowy 05-830 poczta NADARZYN kraj POLSKA 2017-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.05.2002 R.2002-07-31 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/8/2005 R. Z DNIA 05.08.2005 R. ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2005-08-16 do dziś
3NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 9 CZERWCA 2009 R. ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-03 do dziś
407.04.2017R., ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 3, PAR. 52017-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYSIŃSKI2002-07-31 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2002-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWICZ2002-07-31 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2002-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSK2002-07-31 do dziś
2. ImionaJAN2002-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-10 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-10 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-10 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-05-10 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-05-10 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-29 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
3data złożenia 02.07.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
4data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
5data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-07-20 do dziś
7data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 29.04.20132017-05-10 do dziś
8data złożenia 13.04.2017 okres OD 30.04.2013 DO 31.12.20132017-05-10 do dziś
9data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-10 do dziś
10data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
11data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-07-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 29.04.20132017-05-10 do dziś
8OD 30.04.2013 DO 31.12.20132017-05-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji30.04.2013R. UCHWAŁA NR 1/04/2013 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BOLESŁAW MORYSIŃSKI, MIECZYSŁAW SOBKOWICZ, JAN ZYSK SOBKOL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W NADARZYNIE W SPRAWIE ROZWIAZANIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2013-06-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYSIŃSKI2013-06-21 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW STANISŁAW2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.04.2013R. UCHWAŁA NR 1/04/2013 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BOLESŁAW MORYSIŃSKI, MIECZYSŁAW SOBKOWICZ, JAN ZYSK SOBKOL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W NADARZYNIE W SPRAWIE ROZWIAZANIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2013-06-21 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów