„A-BUD DYLĄG, WRÓBEL” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000124670
Numer REGON: 852633234
Numer NIP: 8681746910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-02-20
Sygnatura akt[RDF/469161/23/297]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-BUD DYLĄG, WRÓBEL” SPÓŁKA JAWNA2002-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2002-08-01 do dziś
2. Adresulica KOLANOWSKA nr domu 48 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2002-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.07.2002 R.2002-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLĄG2002-08-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2002-08-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-08-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2002-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLĄG2002-08-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2002-08-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-08-01 do dziś
251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH2002-08-01 do dziś
351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW2002-08-01 do dziś
451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-08-01 do dziś
551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-08-01 do dziś
651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH I SPRZĘTU HYDRAULICZNEGO2002-08-01 do dziś
751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-08-01 do dziś
851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-08-01 do dziś
924 15 Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ NAWOZÓW SZTUCZNYCH2002-08-01 do dziś
1046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów