SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000124452
Numer REGON: 000493304
Numer NIP: 9270100650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403192/22/852]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004933042002-07-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA2002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 5422002-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ZBĄSZYNEK miejscowość ZBĄSZYNEK2002-07-30 do dziś
2. Adresulica TOPOLOWA nr domu 24 kod pocztowy 66-210 poczta ZBĄSZYNEK 2002-07-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMZBASZYNEK@RONI.COM.PL2013-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT ZAŁOŻYCIELSKI UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ZAŁOŻYCIELSKIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DNIA 04.07.1963 R. STATUT UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 18.01.2002 R. (ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z UCHWAŁY ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 18.06.2002 R. DOT.: § 37; § 40; § 99; § 100; § 101; § 123).2002-07-30 do dziś
213.06.2003 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA (ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW) DOTYCZĄCA ZMIANY STATUTU OD § 1DO § 134, TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-08-19 do dziś
314.06.2006 R. DODANO: PAR. 14 (1), DZIAŁ IV „OBOWIĄZKI OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI”, ZMIENIONO NUMERACJĘ DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW: DZIAŁY IV-IX NA V-X, PARAGRAFY 17-92 NA 18-93, ZMIENIONO TREŚĆ: PAR. 1, PAR. 11, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 21, PAR. 23, PAR. 29, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 50, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 60, PAR. 67, PAR. 71, PAR. 75, PAR. 77, PAR. 81, PAR. 86, PAR. 872006-09-20 do dziś
414.12.2007 R. -UCHWAŁA NR 2/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-01-10 do dziś
517.06.2011 R. -ZMIANA: § 2 PKT 1, § 33 PKT 7, § 4 PKT 3 -DODANO PKT 5;2011-07-11 do dziś
622.06.2018R., ZMIANA: §1, §2 UST.1, §4 UST.6, §5 UST. 2-7, §6, §7 UST.4, §9 UST.5, §11 PKT 7 I PKT 8 ORAZ DODANO PKT 20, §12 PKT 1-3 I PKT 6, §13 UST.1, §23 UST. 1 I 2, §25 UST.2 PKT 2, §36 UST.2 PKT 2, §54 UST. 1 I 2, §55 UST. 1, 3, 6 I 7, §56 UST.1-4, §59 UST. 1 I 2, §61 UST. 1 I 2, §62 UST. 1 I 2, §63 UST. 1 I 4, §65 UST. 1, §70 UST.1, 2 I 6, §71 UST. 1 I 2, §72 UST. 1, §73 UST. 1, §77 UST. 2, 4, 7, 9, §78 UST. 1, §79 UST. 1 I 3, §80 UST. 1-3, §82 UST. 2; SKREŚLONO: §9 UST. 3 I 6, §11 PKT 3, §§14-17, §19, §20, §23 UST.3, §55 UST. 4, 5, 9, 10, §56 UST. 5, §57 UST.2 I 3, §60, §65 UST.3, §66 UST. 1 I 3, §78 UST. 2.2018-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTKACZUK2019-07-23 do dziś
2. ImionaWIKTOR KRYSTIAN2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
21. NazwiskoSZKUDLAREK2019-07-23 do dziś
2. ImionaKAROLINA MONIKA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
31. NazwiskoPANEK2011-12-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
41. NazwiskoGÓRAJEK2002-11-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW LUDWIK2002-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY NA PODST. ART. 56 § 1 PR.SPÓŁDZ. DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU)2002-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAN2019-07-23 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA TERESA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIAN2019-07-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MIECZYSŁAW2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁUKOWICZ2016-07-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-07-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORCZYK2016-07-11 do dziś
2. ImionaROMAN WALENTY2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaLESZEK LEON2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKUCIŃSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaJERZY2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŃCZOCHA2016-07-11 do dziś
2. ImionaSTEFAN JÓZEF2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-07-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2015-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-07-20 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-07-20 do dziś
360 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R., -31.12.2002 R., data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R., -31.12.2002 R.,2003-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK DO 31.12.2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK DO 31.12.2004 ROK2005-08-04 do dziś
4data złożenia 29.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
7data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
9data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-09 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R., -31.12.2002 R.2003-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK DO 31.12.2004 ROK2005-08-04 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-20 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
1101.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów