SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W WYSZKOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000124427
Numer REGON: 550382530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379728/22/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550382530 NIP 76214506022010-05-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W WYSZKOWIE2002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4162002-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2002-07-26 do dziś
2. Adresulica SOWIŃSKIEGO nr domu 33B nr lokalu 29 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW 2002-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.09.1991 R.2002-07-26 do dziś
2DNIA 29.04.2005 R. DOKONANO ZMIANY STATUTU W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWĄ JEGO TREŚĆ ZE WSZYSTKIMI ZMIANAMI ZASTĄPIONO STATUTEM W NOWYM BRZMIENIU2005-07-21 do dziś
321.12.2007 ROK. ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 3, PAR. 11 PKT 5, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 30 UST. 4 I 5, PAR. 33, PAR. 35 UST. 1 PKT 1, PAR. 40, PAR. 42 UST. 1, PAR. 60 UST. 3, PAR. 71 UST. 2, 3, 4, 5 I 6, PAR. 77 UST. 1, PAR. 93 UST. 4; DODANO: UST. 7 I 8 W PAR. 71, UST. 3 W PAR. 77 USUNIĘTO: W PAR. 5 UST. 2 PKT 1 LIT.B I C ORAZ W UST. 3 PKT 2, PAR. 21, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, W PAR. 30 UST. 2 I UST. 6, W PAR. 68 UST. 1 PKT 4, PAR. 69, PAR. 79 PKT 162008-02-29 do dziś
412.06.2012 R., UCHYLONO PAR. 82 UST. 1, UCHWALONO PAR. 82 UST. 12012-06-29 do dziś
518 CZERWCA 2015R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIACZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” NR 7/2015 Z DNIA 18.06.2015R. - PAR.79 UST.27, PAR.79 UST.28, PAR.83 UST.2 PKT 6, PAR.83 UST.2 PKT 92015-10-02 do dziś
6ZMIENIONO: § 1, § 5 UST.3 PKT 5, § 6, § 7, § 11 UST. 1 PKT 9 I UST. 2 PKT 3, 6 I 8, § 13. UST. 2, 3 I 4, § 14 UST. 1, 2, I 5, § 16 UST. 1, 2 I 4, § 17, § 19, § 20, § 25 UST. 2, § 30 UST. 1 I 3, § 32, §35, § 36, § 37 UST. 1 I 2, § 38, § 39, UST.1, § 42, § 55, § 56, § 58, § 59, § 60, § 79 PKT 23, § 82 UST. 1, DODANO: § 11 UST. 2 PKT 9, 10 I 11, § 13 UST. 5, §16’, USUNIĘTO: § 15 UST. 4.2018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIACH2019-05-11 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-11 do dziś
21. NazwiskoKACHEL2018-09-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-17 do dziś
31. NazwiskoSOBOL2010-05-18 do dziś
2. ImionaHALINA2010-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNA KSIĘGOWA2010-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-18 do dziś
41. NazwiskoCZYŻ2005-07-21 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-07-21 do dziś
51. NazwiskoTOMCZAK2005-07-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2005-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-07-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-21 do dziś
61. NazwiskoPIETRZYKOWSKI2002-07-26 do dziś
2. ImionaMARIAN BRONISŁAW2002-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymREZES ZARZĄDU2002-07-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-26 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymWICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ2002-07-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLINKA2019-08-21 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREDA2016-06-27 do dziś
2. ImionaIZABELLA2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKA2013-06-18 do dziś
2. ImionaALICJA IRMINA2013-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTELECHOWSKA2016-06-27 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKA2016-06-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2005-07-21 do dziś
245 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-07-21 do dziś
345 21 A BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2005-07-21 do dziś
470 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW2005-07-21 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-07-21 do dziś
645 45 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI REMONTOWO-BUDOWLANEJ ORAZ KONSERWACYJNEJ NA UŻYTEK WŁASNY I MIESZKAŃCÓW OSIEDLI, KTÓRYMI SPÓŁDZIELNIA ZARZĄDZA2005-07-21 do dziś
792 34 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, SPORTEM I REKREACJĄ2005-07-21 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
3data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
4data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
5data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
10data złożenia 06.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
11data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
12data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów