„A-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000123839
Numer REGON: 277689780
Numer NIP: 6462534207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-08-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16212/17/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP2776897802003-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY kraj POLSKA 2017-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-31.12.2001 R. NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO NR 12 REP. A NR 7273/2001 -15.07.2002 R. NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO NR 12 -REP. A NR 4034/2002 1) OŚWIADCZENIE O SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO DOTYCZĄCE PAR. 5 UMOWY, 2) UZUPEŁNIENIE TREŚCI PKT 3 PAR. 6 UMOWY2002-07-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.01.2003 R., REPERTORIUM „A” NR 600/2003, NOTARIUSZ ADAM ROBAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. MICKIEWICZA 15, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE PAR. 5 -DODANO PUNKTY 23 I 242003-03-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 25.09.2003 ROKU REPERTORIUM A NR 6336/2003, NOTARIUSZ MGR JAN GROCHOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA 43-300 BIELSKO-BIAŁA, ULICA BARLICKIEGO 12. ZMIENIONY: PAR. 21 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2003-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport147500,00 PLN2002-07-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI REPREZENTUJE JĄ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2002-07-19 do dziś
271 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2002-07-19 do dziś
392 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2002-07-19 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-07-19 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-07-19 do dziś
674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-19 do dziś
774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-07-19 do dziś
874 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-07-19 do dziś
974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-07-19 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2002-07-19 do dziś
1174 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POSZUKIWANIE PERSONELU2002-07-19 do dziś
1250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-07-19 do dziś
1374 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-07-19 do dziś
1474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-07-19 do dziś
1574 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-07-19 do dziś
1651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-07-19 do dziś
1752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-07-19 do dziś
1855 HOTELE I RESTAURACJE2002-07-19 do dziś
1960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-07-19 do dziś
2060 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-07-19 do dziś
2163 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-07-19 do dziś
2270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-07-19 do dziś
2328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2003-03-28 do dziś
2429 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYŁĄCZENIEM PRODUKCJI BRONI I AMUNICJI (PKD 29.60.Z)2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREISNER2010-12-21 do dziś
2. ImionaJERZY2010-12-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 42 KC -NIEZWŁOCZNE POWOŁANIE ZARZĄDU SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY JEJ LIKWIDACJA2010-12-21 do dziś
6. Data powołania kuratora11.10.20102010-12-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów