BUDMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000123743
Numer REGON: 016755980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278412/21/181]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016755980 NIP 52522322442009-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 623382002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BEREZYŃSKA nr domu 39 kod pocztowy 03-908 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PASZKOWSKA-PAWELEC NOTARIUSZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REP. A NR 5557/2000 18.03.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PASZKOWSKA-PAWELEC NOTARIUSZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REP. A NR 1347/2002, ZMIANY PARAGRAFÓW: 2, 6, 8, 9, 10, 25, 26, 36 I 382002-07-18 do dziś
2ZMIANA §§ 6, 9; TEKST JEDNOLITY Z DN. 18.12.2009 ASESOR NOTARIALNY KAROLINA MATUSIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY ŚMIETANKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 9337/20092010-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKUSZEWSKI2002-07-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR FRANCISZEK2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKUSZEWSKA2002-07-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-07 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-07 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-07 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-07 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-26 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres ROK 20052006-08-02 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres ROK 20062007-07-12 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres ROK 20072008-07-11 do dziś
7data złożenia 08.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-23 do dziś
8data złożenia 24.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-02 do dziś
9data złożenia 08.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-13 do dziś
10data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
11data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
12data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
14data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
17data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
18data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
19data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-02 do dziś
2ROK 20062007-07-12 do dziś
3ROK 20072008-07-11 do dziś
42008 ROK2009-04-23 do dziś
52009 ROK2010-04-02 do dziś
62010 ROK2011-04-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-04-06 do dziś
3ROK 20052006-08-02 do dziś
4ROK 20062007-07-12 do dziś
5ROK 20072008-07-11 do dziś
62008 ROK2009-04-23 do dziś
72009 ROK2010-04-02 do dziś
82010 ROK2011-04-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów