FIRMA HANDLOWA APEKS SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ PIECHNIK, TADEUSZ WAKSMUNDZKI

Stan na dzień 2023-10-01 godz. 07:14:03
Numer KRS: 0000123731
Numer REGON: 350136990
Numer NIP: 6790026527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[RDF/416955/22/872]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA APEKS SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ PIECHNIK, TADEUSZ WAKSMUNDZKI2002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-07-18 do dziś
2. Adresulica WADOWICKA nr lokalu 3 kod pocztowy 30-347 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA 23.03.1992 ANEKS I 31.03.1992 ANEKS II 01.03.1999 ANEKS III 29.05.2001 ANEKS IV 13.03.2002 ANEKS V 22.04.20022002-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKSMUNDZKI2002-07-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHNIK2002-07-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIECZYSŁAW2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPODMIOT REPREZENTOWAĆ BĘDĄ WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI FIRMY2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKSMUNDZKI2002-07-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHNIK2002-07-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIECZYSŁAW2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-07-18 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-07-18 do dziś
352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-07-18 do dziś
415 11 Z PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO2002-07-18 do dziś
515 13 A PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DROBIOWEGO KRÓLICZEGO Z PODROBÓW PASZTETÓW, KLOPSIKÓW, MIĘSA W GALARECIE PRODUKCJĘ GOTOWYCH DAŃ MIĘSNYCH I PODROBOWYCH2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów