BUDIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000123720
Numer REGON: 006470327
Numer NIP: 1251217714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/35487/20/157]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-17 do dziś
2. Adresulica MROŹNA nr domu 13A kod pocztowy 03-654 poczta WARSZAWA 2006-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 MARCA 2002 ROKU NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU PRZY ULICY KALISKIEJ NR 5-REPERTORIUM A NR 1340/20022002-07-19 do dziś
230.06.2004 R. REPERTORIUM A NR A 3945/2004 -NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2004-09-10 do dziś
311.01.2006 R. REPERTORIUM A NR A 138/2006 NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU -ZMIENIONO PAR. 3 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2006-01-17 do dziś
408 STYCZNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 134/2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU -DODANO PKT 53 I 54 W § 62008-02-14 do dziś
517.12.2015 R. - MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2778/2015 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ I PRZYJETO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2016-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 551 PAR. 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, WSPÓLNICY PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „BUDIMPOL” BOLESŁAW KOSOWSKI, ROBERT KOSOWSKI SPÓŁKA CYWILNA OSÓB FIZYCZNYCH Z SIEDZIBĄ W ZĄBKACH, TJ.: BOLESŁAW KOSOWSKI ZAMIESZKAŁY W ZĄBKACH PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 5, WPISANY W DNIU 29.03.2001 ROKU, DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI POD NUMEREM 5982, ROBERT KOSOWSKI ZAMIESZKAŁY W ZĄBKACH PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 5, WPISANY W DNIU 29.03.2001 ROKU, DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI POD NUMEREM 5983-W DN. 15.03.2002 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU-REPERTORIUM A NR 1340/20022002-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2002-07-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2016-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKA2020-10-19 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2020-08-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ROBERT2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2002-07-19 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2002-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOCHOCKA2020-10-19 do dziś
2. ImionaEWELINA2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-05 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-01-05 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2016-01-05 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-01-05 do dziś
552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-01-05 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-05 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-05 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-01-05 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 19.07.2002-31.12.2002 R. data złożenia 28.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 19.07.2002-31.12.2002 R.2003-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-24 do dziś
4data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
5data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-07 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-06 do dziś
9data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
10data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
12data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
16data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 19.07.2002-31.12.2002 R.2003-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-24 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-07 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-06 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów