„HEXAGONES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000123613
Numer REGON: 931865653
Numer NIP: 8992217757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-04-04
Sygnatura akt[RDF/374719/22/118]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP9318656532002-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXAGONES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 68932002-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 54 kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.1997 R. -NOTARIUSZ ANDRZEJ BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, REP. A NR 340/1997 -UMOWA SPÓŁKI; 08.07.2002 R. NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 6360/2002- UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2002-07-22 do dziś
206.10.2004 R. REP. A NR 4424/2004 ROBERT BRONSZTEJN Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU RYNEK NR 7 -ZMIANA § 16 UST. 1 UMOWY2004-10-27 do dziś
322.03.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 4053/2011 -UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2011-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-22 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2002-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEBARRE DEBAY2010-01-20 do dziś
2. ImionaARMEL JACQUES2010-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 PLN2002-07-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEBARRE DEBAY2010-01-20 do dziś
2. ImionaARMEL JACQUES2010-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-12 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-04-12 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-04-12 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-04-12 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-04-12 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-04-12 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-04-12 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-04-12 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.05.2005 -30.09.20062007-05-08 do dziś
5data złożenia 20.03.2008 okres 01.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-10 do dziś
6data złożenia 02.02.2009 okres 01.10.2007 -30.09.20082009-02-17 do dziś
7data złożenia 05.04.2011 okres 01.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-04-12 do dziś
8data złożenia 23.12.2009 okres 01.10.2008 R.-30.09.2009 R.2010-01-20 do dziś
9data złożenia 05.04.2012 okres 01.10.2010 - 30.09.20112012-04-10 do dziś
10data złożenia 03.04.2013 okres 01.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-04 do dziś
11data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-14 do dziś
12data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-10 do dziś
13data złożenia 02.02.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-02-04 do dziś
14data złożenia 16.01.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-01-24 do dziś
15data złożenia 17.01.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-01-31 do dziś
16data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-25 do dziś
17data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-22 do dziś
18data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-04 do dziś
19data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2005 -30.09.20062007-05-08 do dziś
201.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-10 do dziś
301.10.2007 -30.09.20082009-02-17 do dziś
401.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-04-12 do dziś
501.10.2008 R.-30.09.2009 R.2010-01-20 do dziś
601.10.2010 - 30.09.20112012-04-10 do dziś
701.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-04 do dziś
8OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-14 do dziś
9OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-10 do dziś
10OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-02-04 do dziś
11OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-01-24 do dziś
12OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-01-31 do dziś
13OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-25 do dziś
14OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-22 do dziś
15OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-04 do dziś
16OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
401.05.2005 -30.09.20062007-05-08 do dziś
501.10.2006 R. -30.09.2007 R.2008-04-10 do dziś
601.10.2007 -30.09.20082009-02-17 do dziś
701.10.2009 R. -30.09.2010 R.2011-04-12 do dziś
801.10.2008 R.-30.09.2009 R.2010-01-20 do dziś
901.10.2010 - 30.09.20112012-04-10 do dziś
1001.10.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-04-04 do dziś
11OD 01.10.2012 DO 30.09.20132014-03-14 do dziś
12OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-10 do dziś
13OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-02-04 do dziś
14OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-01-24 do dziś
15OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-01-31 do dziś
16OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-25 do dziś
17OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-22 do dziś
18OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-04 do dziś
19OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów