BUDEX INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000123549
Numer REGON: 357040833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-12-13
Sygnatura akt[RDF/184271/19/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-07-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570408332004-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA2002-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 86812002-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA POKOJU nr domu 84 kod pocztowy 31-564 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOT Z DNIA 16.06.1999 PRZEZ KANC NOT ANNY GAWEŁ W KRAKOWIE REP. A NR 2411/992002-07-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.09.2003 R. REPERTORIUM A NR 7542/03, SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIUSZA PIOTRA LEWICKIEGO W LISZKACH NR 20-ZMIENIA TREŚĆ § 16 UST. 12004-01-16 do dziś
313.12.2006 R., REPERTORIUM A NR 16203/2006, NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH, ZMIANA § 5.1. STATUTU SPÓŁKI2007-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-07-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji50002007-06-05 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty90800,00 PLN2002-07-22 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2002-07-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002002-07-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1000; 1 AKCJA -5 GŁOSÓW2002-07-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2002-07-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9082002-07-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-07-22 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2007-06-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30922007-06-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-06-05 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWULUB TRZYOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU Z PROKURENTEM.2002-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma—- —-2002-07-22 do dziś
2. Imiona—- —-2002-07-22 do dziś
4. Numer KRS—-2002-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁYKO2007-06-05 do dziś
2. ImionaJAN2007-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-05 do dziś
21. NazwiskoGORCZYCA2007-06-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-05 do dziś
31. NazwiskoRYBA2002-07-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-25 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2016-05-25 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-25 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-05-25 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-25 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-05-25 do dziś
771 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-05-25 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-05-25 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-01-16 do dziś
2data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2003-31.12.20032012-06-29 do dziś
3data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2004-31.12.20042012-06-29 do dziś
4data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2005-31.12.20052012-06-29 do dziś
5data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2006-31.12.20062012-06-29 do dziś
6data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2007-31.12.20072012-06-29 do dziś
7data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-06-29 do dziś
8data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-06-29 do dziś
9data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-06-29 do dziś
10data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-29 do dziś
11data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-12-04 do dziś
12data złożenia 13.12.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003-31.12.20032013-03-07 do dziś
201.01.2004-31.12.20042013-03-07 do dziś
301.01.2005-31.12.20052013-03-07 do dziś
401.01.2006-31.12.20062013-03-07 do dziś
501.01.2007-31.12.20072013-03-07 do dziś
601.01.2008-31.12.20082013-03-07 do dziś
701.01.2009-31.12.20092013-03-07 do dziś
801.01.2010-31.12.20102013-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów